InfrastrukturaMiesięcznik

czwartek, 10 grudzień 2015 00:00

Niewiarygodne gwarancje

Napisane przez  Dariusz Ziembiński, Grupa Doradcza KZP sp. z o.o.

Niejednoznaczny, niedostatecznie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, lakoniczne odpowiedzi na pytania wykonawców czy też wyznaczanie zbyt krótkich okresów realizacji zamówień to powszechnie stosowane praktyki, które mają umożliwić w przyszłości nałożenie na wykonawcę kary. Niestety to również pewny sposób na to, by przy realizacji zamówienia doszło do sporów.

 Dziś kreatywność zamawiających idzie jeszcze dalej, żądają nie tylko coraz dłuższych okresów gwarancji, lecz także tego, by nawet w ostatnim dniu gwarancji przedmiot zamówienia był jak nowy. W przeciwnym razie wiadomo – kara.

Zamawiający, który w żaden sposób nie ogranicza okresu gwarancji albo sugeruje jego długość, zakładając, że firmy wykonawcze będą się prześcigać w deklaracjach, musi się liczyć z tym, że ani nie zobaczy wydanych pieniędzy, ani nie będzie mógł gwarancji egzekwować.
Wymóg niekończących się gwarancji szczególnie często występuje w przetargach dotyczących budownictwa drogowego i kubaturowego. Czy jednak akceptowanie 50 lat gwarancji na zbudowany oddział szpitala dowodzi gospodarności? Odpowiedź musi być negatywna, gdyż trudno przypuszczać, aby w tak długim okresie inwestor nie musiał/nie potrzebował ingerować w konstrukcję czy instalacje albo nie musiał/nie potrzebował dostosować pewnych elementów/materiałów do zmieniających się warunków. W skrajnym przypadku nawet przymocowanie nowej tabliczki może być przez wykonawcę uznane za naruszenie warunków gwarancji. Zatem upieranie się przy niezmienionym w stosunku do dnia odbioru stanie inwestycji wcale nie musi być dla inwestora korzystne. Co więcej, nazbyt długi okres gwarancji może krępować jego ruchy niczym gorset, nie będzie bowiem mógł swobodnie dysponować obiektem bez obawy o utratę gwarancji. Jednocześnie, bojąc się odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, może być zmuszony odrzucać wszelkie postulaty zmian. Niemniej wydaje się, że to tylko kwestia czasu, kiedy jednak zmiany będą konieczne do przeprowadzenia, co zapewne spowoduje utratę gwarancji, za którą przecież zapłacono.

Nawet skorzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie na wiele się zda. To narzędzie także nie chroni w pełni interesu zamawiającego, zarówno z uwagi na jego powiązanie z rękojmią, a nie z gwarancją, jak i z uwagi na stosunkowo niewielką wysokość kwoty stanowiącej zabezpieczenie. Na dodatek wykonawca może wystąpić o zwrot tej kwoty, jeżeli uzna, że wina za nienależyte wykonanie umowy leży po stronie zamawiającego.

A przecież zasadniczą formą odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia ujawnione po jego odbiorze jest uregulowana na podstawowym poziomie w art. 556 k.c. i następnych ustawowa rękojmia, z czym wiąże się uprawnienie: do odstąpienia od umowy, do wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad albo do jego naprawy (o ile jest możliwa), do obniżki ceny przy zatrzymaniu przedmiotu niepełnowartościowego. Nadto oprócz nałożenia kary zamawiający – szczególnie w przypadku zwłoki w usuwaniu wad – może domagać się odszkodowania. Okres na reklamowanie wad z tytułu rękojmi wynosi 2 lata, a w odniesieniu do nieruchomości nawet 5 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu (art. 568 § 1 k.c.).

Kolejne zabezpieczenie zamawiającego, uregulowane w art. 577 k.c. i następnych, to właśnie tak beztrosko wykorzystywana gwarancja jakości.
Od decyzji zamawiającego zależy, z którego z tych dwóch narzędzi i to z rozsądkiem skorzysta. Pamiętać bowiem należy, że gwarancja kosztuje i wpływa na ograniczenie konkurencji. Za przesadnie długi okres gwarancji zamawiający zapłaci już przy odbiorze przedmiotu zamówienia i przez długi czas będzie zmuszony przestrzegać jej warunków.

Formułując wymagania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający powinien zdawać sobie sprawę, że na nim również spoczywają określone obowiązki, w tym właściwe użytkowanie i utrzymywanie przedmiotu zamówienia. Każdy przejaw lekkomyślności w tym zakresie może być przez gwaranta wykorzystany do uchylenia się od wypełnienia obowiązków gwarancyjnych. Jeżeli więc zamawiający nie może zapewnić właściwego użytkowania przedmiotu umowy w całym okresie gwarancji lub z doświadczenia wie, że dany obiekt będzie podlegał zmianom, to nie powinien domagać się okresu gwarancji dłuższego niż standardowy. Gwarancja nie może bowiem zastępować właściwego nadzoru nad inwestycją ani zdejmować odpowiedzialności za wskazanie rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych na etapie przygotowania postępowania przetargowego.

Regulacje ustawowe, jak i praktyka w państwach sąsiednich wskazują, że w przypadku dróg zamawiający wybierają podstawowy okres gwarancji, tj. 5 lat.

W Niemczech okres gwarancji wynosi maksymalnie 5 lat, a dla remontów – 2–4 lata w zależności od grubości nakładki. Wykonawca odpowiada zatem tylko za to, co zrobił, a nie za to, co robili jego poprzednicy.

W Austrii w przypadku najważniejszych kontraktów gwarancja wynosi 5 lat. W Czechach – od 2 do 5 lat, wyjątkowo dopuszcza się fakultatywnie 7 lat. Na Węgrzech i Słowacji maksymalna długość okresu gwarancji to 5 lat.

W USA w 2003 r. wprowadzono dwa okresy gwarancji: w odniesieniu do krótkotrwałych projektów – 1–5 lat, w odniesieniu do kontraktów autostradowych – 5–10 lat. W obydwu przypadkach to zamawiający określa materiały, jakich należy użyć do wykonania zadania, więc sam również odpowiada za sukces kontraktu.

Istnieją jeszcze także long perfomer contracts z okresem gwarancji powyżej 10 lat. Dotyczą one zadań koncesyjnych połączonych z utrzymaniem, gdzie dbający o swój interes wykonawca pilnuje chociażby, aby na drogę nie wjeżdżały pojazdy przeciążone, które w głównej mierze odpowiadają za niszczenie konstrukcji.

W Polsce w przypadku robót drogowych często wymaga się zaoferowania powyżej 5 lat gwarancji, a nawet sugeruje wydłużenie do nieskończoności, nie bacząc na normalne zużycie materiałów, warunki utrzymania, sposób korzystania przez użytkowników, trwałość niektórych elementów czy niezbędne zmiany i ingerencje.

Co do zasady nie myśli się także o tym, by wymóg długiego okresu gwarancji łączyć z wymogiem realizacji przez wykonawcę zadań utrzymaniowych. W rezultacie przy pierwszej nadarzającej się okazji takie umowy mogą być podważane, ponieważ stronie publicznej nie udaje się zapewnić utrzymania zgodnego ze standardami.

Przedsiębiorcy permanentnie postulują zwiększenie staranności na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż wszelkie niedomówienia i tak powrócą na etapie realizacji zamówienia. Wtedy skutki nieścisłości czy braków będą – choć czasem dopiero w wyniku długich sporów sądowych – obciążać zamawiającego i to przede wszystkim finansowo.

W przypadku zamówień publicznych nie jest możliwe obciążenie wykonawcy pełnym czy dowolnym ryzykiem, gdyż w tej procedurze obowiązuje zasada rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia, a więc uzyskania zamkniętego katalogu informacji. W konsekwencji ryzyko wykonawcy wiąże się tylko z tym przedmiotem zamówienia, który został opisany w dokumentacji przetargowej. Właśnie z tego powodu zamawiający powinien być zainteresowany drobiazgowym opisaniem zamówienia, powinien udzielać wyczerpujących odpowiedzi, a nie dążyć jedynie do podpisania umowy.
Także zmuszanie wykonawców do konkurowania i deklarowania dłuższych okresów gwarancji w wielu przypadkach może skończyć się uznaniem, że zamawiający działał bez wystarczającego rozeznania przyszłych skutków, w związku z czym przepłacił, bo nie będzie w stanie skorzystać ze swoich uprawnień.

A przecież zamawiający jako profesjonalista zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa w pełnym brzmieniu, zasadami etyki i dobrymi obyczajami. Prawem i obowiązkiem przedsiębiorcy jest domaganie się na każdym etapie rzetelnego i uczciwego postępowania.

Ostatnio zmieniany wtorek, 26 styczeń 2016 17:15

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie