czwartek, 13 październik 2016 18:42

Organizatorzy, Partnerzy i Patroni

Organizacja

Partner seminarium

 

logo inframedia Orlen Asfalt    
Inframedia Anna Krawczyk

Orlen Asfalt

   

Patronat honorowy

 gddkia  konwent ZDW    
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
 
czwartek, 13 październik 2016 18:42

Program 29.11.2016

9.00–10.00 Rejestracja uczestników, bufet powitalny
10.00–10.05 Przywitanie gości – moderator Anna Krawczyk
10.05–10.15 Otwarcie seminarium – Jacek Bojarowicz, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
10.15–10.30 „Zarządzanie siecią drogową” – Andrzej Maciejewski, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
10.30–10.45 „Inwestycje w Mazowieckim Oddziale GDDKiA” – Krzysztof Kondraciuk, dyrektor GDDKiA Oddział w Warszawie
10.45–11.00 „Zarządzanie siecią dróg wojewódzkich na Mazowszu” – Mariusz Kozera, zastępca dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
11.00–11.30 Przerwa kawowa
I Blok „Optymalny wybór wykonawcy inwestycji”
11.30–12.00 „Rachunek kosztów cyklu życia – jako jedno z kryteriów oceny ofert” – prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
12.00–12.30 „Inżynieria wartości – podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie” – Leszek Janusz, prezes zarządu VIACON Polska
12.30–13.00 „Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych – pozacenowe kryteria wyboru ofert” – Robert Siwik, przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik
13.00–14.00 Lunch
 Blok II „Praktyka remontów dróg”
14.00–14.20 „Diagnostyka nawierzchni – kiedy remont, kiedy zabieg utrzymaniowy?” – prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Zofka, Zakład Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
14.20–14.40 „Trwałość nawierzchni asfaltowych w warunkach ekstremalnie gorącego lata” – dr. inż. Krzysztof Błażejowski, ORLEN Asfalt
14.40–15.00 „Remonty na sieci dróg ZDW Katowice z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych” – Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW Katowice, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
15.00–15.20 „Wyniki badań na koleinowanie mieszanek mineralno-bitumicznych z asfaltem wysokomodyfikowanym” – Grzegorz Korzanowski, dyrektor ds. Produkcji i Sprzedaży Mas Bitumicznych, Śląskie Kruszywa Naturalne
15.20–16.00 „Case study: remonty skrzyżowań w warszawskim oddziale GDDKiA”
Leszek Sekulski, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami warszawskiego oddziału GDDKiA
Arkadiusz Abelski, kierownik Działu Technicznego, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, wykonawca inwestycji
16.00 Dyskusja podsumowująca i zakończenie seminarium
   
  Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.
czwartek, 13 październik 2016 18:42

Materiały do pobrania 29.11.2016

pdf „Zarządzanie siecią drogową” – Andrzej Maciejewski, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad2.96 MB

pdf„Inwestycje w Mazowieckim Oddziale GDDKiA” – Krzysztof Kondraciuk, dyrektor GDDKiA Oddział w Warszawie2.22 MB

pdf„Zarządzanie siecią dróg wojewódzkich na Mazowszu” – Mariusz Kozera, zastępca dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich3.34 MB

pdf„Rachunek kosztów cyklu życia – jako jedno z kryteriów oceny ofert” – prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów172.3 KB

pdf„Inżynieria wartości – podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie” – Leszek Janusz, prezes zarządu VIACON Polska610.81 KB

pdf„Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych – pozacenowe kryteria wyboru ofert” – Robert Siwik, przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik186.06 KB

pdf„Diagnostyka nawierzchni – kiedy remont, kiedy zabieg utrzymaniowy?” – prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Zofka, Zakład Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów1.91 MB

pdf„Remonty na sieci dróg ZDW Katowice z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych” – Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW Katowice, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich3.65 MB

pdf„Wyniki badań na koleinowanie mieszanek mineralno-bitumicznych z asfaltem wysokomodyfikowanym” – Grzegorz Korzanowski, dyrektor ds. Produkcji i Sprzedaży Mas Bitumicznych, Śląskie Kruszywa Naturalne2.35 MB

„Case study: remonty skrzyżowań w warszawskim oddziale GDDKiA”

pdfLeszek Sekulski, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami warszawskiego oddziału GDDKiA3.13 MB

pdfArkadiusz Abelski, kierownik Działu Technicznego, Marcin Piotrowski, dyrektor Oddziału Zachodniego, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki7.71 MB

czwartek, 13 październik 2016 18:42

Prelegenci "Inżynieria wartości w praktyce II"

Krzysztof BłażejowskiDr inż. Krzysztof Błażejowski – inżynier budownictwa drogowego z 20-letnim doświadczeniem. Od początku zajmuje się technologią nawierzchni drogowych. Specjalizuje się w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz diagnostyce zniszczonych nawierzchni. Jest współautorem opracowanej w 1997 r. metody wizualnej oceny stanu nawierzchni BIKB-IBDM.
Jest autorem ponad 50 publikacji z dziedziny techniki drogowej oraz 7 książek (w tym wydanej w 2010 r. w USA na temat mieszanki SMA).
Zasiada w dwóch komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: ds. asfaltów i ds. materiałów do budowy dróg. Jest rzeczoznawcą SITK w dziedzinie nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dotyczące technologii nawierzchni, a także występuje na seminariach i konferencjach.
Zdjęcie: B.Skrzyński Art-Zoom

Janusz RymszaProf. nzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza – pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
Jest autorem metody określania nośności użytkowej eksploatowanych obiektów mostowych RYM-IBDiM. Za jej opracowanie i wdrożenie w 2002 r. otrzymał nagrodę ministra infrastruktury. W 2004 r. zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad metodę wprowadzono do stosowania.
W latach 1999–2004 pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Związku Mostowców RP, w latach 2002–2010 – sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w latach 2011–2014 – przewodniczącego komisji ds. finansów Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Obecnie jest członkiem Rady Naukowej przy GDDKiA, członkiem Komitetu Sterującego Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA pn. Rozwój Innowacji Drogowych oraz zastępcą przewodniczącego Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego.
Zdjęcie: Jacek Bojarski

Krzysztof KondraciukKrzysztof Kondraciuk – absolwent Wydziałów Budownictwa o specjalności drogi, ulice i lotniska Politechniki Białostockiej oraz Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z drogownictwem związany jest od 1983 roku. Pracę rozpoczął w Obwodzie Drogowym Rejonu Dróg Publicznych w Białymstoku. W latach 90. pracował jako kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Łapach i jako inspektor nadzoru w Zarządzie Dróg Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Później był dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. W latach 2003–2008 został zastępcą dyrektora, a w latach 2008–2010 dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Od 2016 roku jest dyrektorem Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Zdjęcia: GDDKiA

 

 

Andrzej Maciejewski

Andrzej Maciejewski – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Nadzoruje obszary zarządzania siecią dróg krajowych w zakresie zarządzania majątkiem, ruchem, bezpieczeństwem oraz zarządzania kryzysowego. Jest odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych na drogach (systemów ITS – Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem oraz Elektronicznego Systemu Poboru Opłat).
Ma 38 lat, ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Otrzymał też stypendium Departamentu Stanu USA w zakresie modeli nowoczesnego zarządzania.
Zdjęcie: GDDKiA

Robert SiwikRobert Siwik – przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników
Posiada prawie 10-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych, inwestycyjno-budowlanych oraz arbitrażu. Doradzał na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie postępowań odwoławczych przed KIO, m.in. w największych krajowych przetargach z branży infrastrukturalnej, energetycznej, kolejowej, medycznej oraz transportu publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z polskimi biurami międzynarodowych oraz krajowych kancelarii prawnych oraz przez prawie 3 lata pełniąc funkcję Sekretarza Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration oraz arbiter (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich). Wykładowca prawa zamówień publicznych z dziedziny procesu inwestycyjno-budowlanego na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, handlowego oraz arbitrażu, w tym współautor komentarza do „Kodeksu spółek handlowych” wydawnictwa C.H. Beck w serii Duże Komentarze Becka, Warszawa 2014. Prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych. We wrześniu 2013 r. został uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w prestiżowym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra”, gdzie doceniono m.in. jego doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych oraz arbitrażu.
Zdjęcie: Zbiory własne R. Siwika

Leszek Sekulski – absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej o na kierunku Budownictwo, w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad związany jest od 2006 roku. Obecnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
Jako ekspert w dziedzinie inteligentnych systemów i zarządzania ruchem brał udział w tworzeniu założeń do Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, był uczestnikiem zespołu tworzącego nowy model utrzymania dróg „Utrzymaj Standard”. Doświadczenie techniczne i uprawnienia budowlane zdobył, prowadząc inwestycje drogowe na terenie Mazowsza.

Adam ZofkaProf. nzw. dr hab. inż. Adam Zofka – pracuje obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM). Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. innowacyjne materiały budowlane, diagnostykę stanu oraz projektowanie systemów utrzymania nawierzchni drogowych i lotniskowych. Prof. Zofka posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektach badawczych w Europie i USA. W 2007 roku obronił doktorat na University of Minnesota (USA) i pracował następnie przez pięć lat na stanowisku profesora na University of Connecticut (USA), zanim podjął pracę w IBDiM w 2012 roku. Prof. Zofka jest autorem lub współautorem ponad 100 opracowań naukowych. Występował na wielu konferencjach naukowych. Jest aktywnym członkiem kilku stowarzyszeń międzynarodowych, w tym: EATA, TRB, RILEM oraz ISAP.
Zdjęcie: Zbiory własne A. Zofki

czwartek, 13 październik 2016 18:42

Warunki uczestnictwa 29.11.2016

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli zarządów dróg wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, GDDKiA, firm wykonawczych

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja online do 18 listopada brZarejestruj się tutaj.

Zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa.

Rezygnacja z udziału w seminarium jest możliwa do 21.11.2016 r. po przesłaniu jej na piśmie.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

czwartek, 13 październik 2016 18:42

Kontakt

Organizator

Inframedia Anna Krawczyk

ul. Balonowa 21/3, 02-635 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Krupa

T. 531 531 579

T. 22 844 18 27

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 27 wrzesień 2016 10:29

Organizatorzy, Partnerzy i Patroni

Organizacja

Partner seminarium

 

logo inframedia Lafarge Holcim    
Inframedia Anna Krawczyk

LafergeHolcim

   

Patronat honorowy

 Marszalek Woj Kuj Pomorskiego  logo Okregowa Izba inzynierow    

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
 

krzdp

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych

       
Strona 8 z 20

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Logowanie