piątek, 13 listopad 2020 09:38

Innowacje na drogach samorządowych

Na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ciągu najbliższych 10 lat rząd przeznaczy 36 mld złotych. W tej chwili ustawa jest w trakcie nowelizacji. Jest to więc doskonały moment, aby podjąć dyskusję nad kierunkami rozwoju programu budowy dróg dla samorządowców. 3 listopada firmy ORLEN Asfalt i Inframedia zorganizowały czwartą edycję konferencji „Inżynieria wartości w praktyce”. Tematem przewodnim był FDS a innowacje.

wtorek, 06 październik 2020 14:11

Regulamin wydarzenia

Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez Inframedia Anna Krawczyk

 1. Organizatorem wydarzenia  jest Inframedia Anna Krawczyk z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 10c/25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 524-26-78-35, REGON 140517393 („Organizator”).
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że dany podmiot może zgłosić do udziału w Wydarzeniu liczbę osób wskazanych w zaproszeniu.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”) jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi szkoleniowej.
 4. Organizator zastrzega iż ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność Zgłoszeń oraz spójność profilu działalności podmiotu zgłaszającego osoby do udziału w Wydarzeniu z grupą docelową dla której dedykowane jest Wydarzenie. Ostateczną decyzję co do kwalifikacji danej osoby do udziału w Wydarzeniu podejmuje we własnym zakresie Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zgłoszenia w przypadku gdy dokonywane jest przez podmioty działające w rynku w sektorach, w których prowadzą podmioty będące partnerami Wydarzenia, wskazane na stronie internetowej wydarzenia działającej pod adresem domenowym:http://www.inframedia.pl/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&id=100:konferencja-inzynieria-wartosci-w-praktyce-iv-fundusz-drog-samorzadowych-a-innowacje&Itemid=151&lang=pl
 6. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.
 7. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.
 8. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Organizator dopuszcza by zamiast zgłoszonej osoby wskazanej w Zgłoszeniu w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie podmiot zgłaszający informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie prowadzącego lub zmiany lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.
 11. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.
 12. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z calem lub zakresem wskazanym w ust. 12 powyżej.
 13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator będzie utrwalać przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
 14. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: Inframedia Anna Krawczyk, ul. Konstruktorska 10c/25, 02-673 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Konstruktorska 10c/25, 02-673 Warszawa , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.
 15. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.
 16. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe uczestników Wydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, urzędom skarbowym. Dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług Organizatora. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 17. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, z którymi Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej, Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.
 18. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba której dane dotyczą informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z zakresem żądania.
 19. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adresem e-mail.
 21. Udział w konferencji będzie możliwy wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
wtorek, 06 październik 2020 14:11

Organizatorzy, Patroni honorowi i medialni

Organizatorzy:

 

 

logo inframedia Orlen Asfalt        

Patronat honorowy:

         
krzdp logo ZDW

 ZPP

     

Patronat medialny:

     
 Drogi Gminne I Powiatowe          
9.45–10.00 Logowanie na platformę ZOOM
10.00–12.00 Panel I  Działanie FDS a szanse na unowocześnienie drogownictwa samorządowego
  Uroczyste otwarcie seminarium – Alan Steinbarth, członek zarządu Orlen Asfalt (10')
  Założenia nowelizacji Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych – Grzegorz P. Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (20’)
  Bariery we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na drogach samorządowych – Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych (20’)
  Etapy wprowadzania wytycznych technicznych w ZDW Katowice – Zbigniew Tabor – przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor ZDW Katowice (20’)
   Fundusz Dróg Samorządowych – szansa na wprowadzenie innowacji – Marek Krajewski, przewodniczący KT 108 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (20’)
   Zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych jako czynnik innowacyjności na drogach samorządowych – dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt (20’)
12.00–12.10 Wirtualna przerwa kawowa
12.1014.10 Panel 2 – dyskusyjny – Jak za pomocą FDS i jego wymagań wprowadzić wyższe standardy i nowe technologie
  Główne tezy do dyskusji:
 
 • Czy FDS stanie się dźwignią do modernizacji drogownictwa samorządowego?
 • Szanse na nowe standardy i innowacje
 • Kadry w samorządach jako kluczowy czynnik sukcesu
  Paneliści:
 
 • dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt
 • Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych
 • Marek Krajewski, przewodniczący KT 108 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym
 • Piotr Król, przewodniczący Podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty
 • Grzegorz P. Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
 • Zbigniew Tabor – przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor ZDW Katowice
 • Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
ok. 14.10 Zakończenie konferencji

 

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany w programie

wtorek, 06 październik 2020 14:11

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Obrady konferencji będą transmitowane za pomocą platformy ZOOM. 

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli samorządów gminnych, miejskich i powiatowych, oraz Zarządów Drog Wojewódzkich.

Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu i rejestracja on-line. Zarejestruj się tutaj.

Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłany link do wydarzenia na platformie ZOOM. Uczestnicy otrzymają film instruktarzowy. Zapewniamy wsparcie techniczne.

Rezygnacja z udziału w seminarium jest możliwa do 29 października br. po przesłaniu jej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uprzejmie informujemy, że będziemy utrwalać przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w celu późniejszego publikowania w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

niedziela, 13 wrzesień 2020 10:15

Warunki uczestnictwa - 15.10.2020

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli inwestorów samorządowych: zarządy dróg powiatowych, gminy, miasta, projektantów oraz przedstawicieli Lasów Państwowych.

Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu i rejestracja on-line do 9 paździerika brZarejestruj się tutaj.

Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłany link do wydarzenia na platformie ZOOM.

Rezygnacja z udziału w seminarium jest możliwa do 12 października br. po przesłaniu jej na piśmie.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

niedziela, 13 wrzesień 2020 10:15

Program - 15.10.2020

8.45–9.00 Logowanie do pokoju konferencyjnego
9.00–10.00     I Blok Otwierający
  Uroczyste otwarcie seminarium – Paweł Lisowski, Starosta Słupski (10')
  Inwestycje drogowe w Powiecie Słupskim – Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku (30')
  Przygotowanie inwestycji w oparciu o zasady bezpiecznego wykonywania robót – Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (20')
10.00–10.10 Wirtualna przerwa kawowa
10.1011.30 II Blok Projektowanie i realizacja inwestycji
  Drogi przyszłości: planowanie inwestycji – zarządzanie projektami z uwzględnieniem ekonomiki i bezpieczeństwa – Ryszard Morchało, kierownik sprzedaży i rozwoju biznesu, LH Engineering (20’)
  Wykorzystanie miejscowych zasobów – technologie recyklingowe, ochrona i zarządzanie zasobami środowiskowymi, technologie alternatywne – Łukasz Ludwisiak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Lafarge (20’)
  Stabilizacja spoiwem hydraulicznym, jako  fundament dobrej nawierzchni (przykłądy zastosowania) – Przemysław Stałowski, kierownik ds. jakości i technologii, Lafarge (30")
11.30–11.40 Wirtualna przerwa kawowa
11.4012.40 III Blok  Technologie szyte na miarę
  Optymalizacja projektu remontu drogi na podstawie case study  – Jarosław Rokita, kierownik realizacji projektów, LH Engineering (30')
  Trwała, odporna na korozję infrastruktura mostowa  Juliusz Żach, kierownik Działu Badań i Rozwoju, Lech Własak, koordynator Zespołu Techniki Budowlanej Mostostal Warszawa (20')
  Społeczna odpowiedzialność w biznesie - możliwość współpracy koncernu Lafarge z samorządami – Honorata Kwasek, specjalista ds. ofertowania, LH Engineering (10’)
12.40 Dyskusja i zakończenie oficjalnej części seminarium
12.4013.10  Porady indywidualne z prelegentami

 

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany w programie

 

niedziela, 13 wrzesień 2020 10:15

Materiały do pobrania - 15.10.2020

Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku – Inwestycje drogowe w Powiecie Słupskim 

Video – Mariusz Ożarek

pdfMichał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – Przygotowanie inwestycji w oparciu o zasady bezpiecznego wykonywania robót2.99 MB

Video – Michał Wasilewski

pdfRyszard Morchało, kierownik sprzedaży i rozwoju biznesu, LH Engineering – Drogi przyszłości: planowanie inwestycji – zarządzanie projektami z uwzględnieniem ekonomiki i bezpieczeństwa4.77 MB

Video – Ryszard Morchało

pdfŁukasz Ludwisiak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Lafarge – Wykorzystanie miejscowych zasobów – technologie recyklingowe, ochrona i zarządzanie zasobami środowiskowymi, technologie alternatywne2.8 MB

Video – Łukasz Ludwisiak

pdfPrzemysław Stałowski, kierownik ds. jakości i technologii, Lafarge – Stabilizacja spoiwem hydraulicznym, jako fundament dobrej nawierzchni4.43 MB

Video – Przemysław Stałowski

pdfJarosław Rokita, kierownik realizacji projektów, LH Engineering – Optymalizacja projektu remontu drogi na podstawie case study697.11 KB

Video – Jarosław Rokita

pdfJuliusz Żach, kierownik Działu Badań i Rozwoju, Lech Własak, koordynator Zespołu Techniki Budowlanej Mostostal Warszawa – Trwała, odporna na korozję infrastruktura mostowa4.93 MB

Video – Juliusz Żach

pdfHonorata Kwasek, specjalista ds. ofertowania, LH Engineering – Społeczna odpowiedzialność w biznesie - możliwość współpracy koncernu Lafarge z samorządami1.1 MB

Video – Honorata Kwasek

Strona 1 z 22

Logowanie