poniedziałek, 03 październik 2016 14:23

Rekordowe inwestycje

Z Mirosławem Jagodzińskim, dyrektorem kujawsko-pomorskiego oddziału GDDKiA, o inwestycjach, planach na przyszłość, współpracy z wykonawcami oraz o bezpieczeństwie rozmawia Jarosław Zaradkiewicz.

Które ze zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji uważa Pan za największe sukcesy oddziału?

W pierwszej kolejności wymieniłbym przekazany kierowcom w użytkowanie liczący ponad 60 km odcinek autostrady A1.

Obecnie realizujemy natomiast największe przedsięwzięcia drogowe nie tylko w dziejach oddziału, ale całego województwa. Po oddaniu do ruchu odcinka autostrady przyszła bowiem kolej na budowę równie ważnych tras,
tj. liczący prawie 130 km odcinek drogi ekspresowej S5 oraz obwodnic Brodnicy i Inowrocławia.

W planach mamy budowę obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz drogę S10.

Po wykonaniu wszystkich tych zadań województwu przybędzie prawie 250 km nowych dróg krajowych o najwyższym europejskim standardzie.

W tym miejscu chciałbym szczególne podziękować wszystkim pracownikom bydgoskiego oddziału, bez których realizacja tych planów nie byłaby możliwa.

Jakie inwestycje obecnie prowadzicie i na jakim są one etapie?

Łączna długość dróg, które stanowią przedmiot projektów już realizowanych bądź znajdujących się na etapie przetargu, wynosi 148,5 km.

W ciągu DK25 budujemy obwodnicę Inowrocławia o długości prawie 19 km, dzięki której natężenie ruchu w tym uzdrowiskowym mieście wreszcie powinno się zmniejszyć. Droga, która będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, ominie miasto od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu z Torunia do Poznania. Projekt zakłada budowę trzech węzłów (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkunastu obiektów inżynierskich, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. Zainstalowanych zostanie także wiele urządzeń ochrony środowiska, m.in. ogrodzenia, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne. Oddanie trasy do użytku przewidziane jest na sierpień 2017 r.

Do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) wpisany został też odcinek obwodnicy Inowrocławia pomiędzy DK15 a DK25. Przetarg dotyczący budowy tego pięciokilometrowego łącznika został już ogłoszony.

Na ukończeniu jest także liczący 1,5 km odcinek obwodnicy Brodnicy, dzięki której ruch tranzytowy ominie centrum miasta, a ponadto skróci się czas przejazdu z Torunia do Olsztyna. Jeden z elementów obwodnicy – rondo było gotowe już w 2011 r. Budowany odcinek połączy to rondo z DK15 i wyprowadzi ruch z centrum. Projekt zakłada budowę nowej jezdni oraz długiej na ponad 500 m estakady. W ramach inwestycji wybudowane zostaną drogi dojazdowe i serwisowe, przebudowane drogi lokalne, a także zainstalowane urządzenia ochrony środowiska.

Nasz oddział odpowiada też za powstanie 128 km drogi ekspresowej (S5) biegnącej z południa Polski w kierunku północnym. Jej duże znaczenie dla krajowej gospodarki (w tym dla rozwoju portu w Gdańsku) wynika z faktu, że połączy ona cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Gdańsk. Kujawsko-pomorski fragment S5 biegnie od zjazdu z A1 w Nowych Marzach do Mielna na granicy z Wielkopolską. W 2015 r. podpisano umowy z wykonawcami wszystkich siedmiu odcinków. Obecnie trwają prace projektowe. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 r.

Co znajduje się w Waszych planach inwestycyjnych sięgających r. 2025?

Wspomniałem już o budowie obwodnic Sępólna Krajeńskiego (ok. 6 km) i Kamienia Krajeńskiego (ok. 2 km). 23 października 2015 r. oddział ogłosił przetarg dotyczący przygotowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych inwestycji. 22 marca br. podpisano umowę z wykonawcą.

Przed nami także budowa odcinka S10, który połączy A6 z S7. Zgodnie z założeniami biegnąca ze Szczecina przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń do Wołomina droga ekspresowa ma połączyć zespół portów morskich Szczecin-Świnoujście z aglomeracją warszawską.

Jak układa się współpraca oddziału z wykonawcami robót drogowych?

Przykładamy bardzo dużą wagę do oceny współpracy z naszymi partnerami. By uniknąć nieporozumień w trakcie realizacji kontraktów, przed zawarciem umowy zawsze pytamy wykonawców, czy zapoznali się z jej wszystkimi zapisami i czy podpisują ją z pełną świadomością. W razie wystąpienia problemów organizujemy spotkania, na których omawiamy sporne kwestie.

Oczekujemy partnerskiego podejścia i zaangażowania zasobów umożliwiających terminową realizację zadań.

Za pomocą jakich działań oddział stara się poprawić BRD na podlegającej mu sieci dróg?

Zapewnienie bezpieczeństwa na możliwie najwyższym poziomie to cel, jaki przyświeca wszystkim naszym działaniom. Wychodzimy z założenia, iż pierwszym krokiem powinna być identyfikacja problemu, dlatego przeprowadzamy ogólne i szczegółowe kontrole stanu bezpieczeństwa na drogach, a także analizujemy statystyki dotyczące wypadków.

Jako członkowie Wojewódzkiej Rady BRD angażujemy się w realizację Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych i Programu Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych, a obecnie Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Współpracujemy z władzami samorządowymi, służbami ratowniczymi i policją.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie podejście do utrzymania infrastruktury drogowej oraz do administrowania nią. Dlatego zabiegamy m.in. o jak najwyższą jakość oznakowania, a w czasie wykonywania robót staramy się zapewnić płynność ruchu.

Obserwujemy, że wykonywane od lat zadania i zabiegi przynoszą efekty. Jednym z nich jest zmniejszenie się liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (ze 131 osób w 2007 r. do 44 osób w 2015 r.).

Również w bieżącym roku będziemy realizować inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych naszego województwa.

Dziękuję za rozmowę.

Dział: Transport
środa, 05 październik 2016 13:32

Połączyć siły, by osiągnąć sukces

Michał Rogoziński

Dzięki współpracy nauki i biznesu wiele barier może zostać przełamanych. Realizowane w województwie kujawsko-pomorskim projekty najczęściej dotyczą innowacji produktowych i procesowych. Zdarzają się jednak także zlecenia dotyczące innowacji organizacyjnych, czyli poprawy warunków pracy w danej firmie. Korzyści są obustronne.

Uczelnia staje się bardziej rozpoznawalna wśród pracodawców i kandydatów na studia. Poprawia jakość kształcenia i zwiększa szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia. Firmy zmniejszają koszty oraz ryzyko działalności, a przy okazji promują swój wizerunek atrakcyjnego partnera.

Niestety wciąż istnieją przeszkody utrudniające współdziałanie tych podmiotów. Najczęściej wymienia się brak uregulowań, które promowałyby tego rodzaju współpracę. Przedsiębiorcy wprost wskazują, że najlepszym sposobem na stymulowanie innowacyjności byłoby stworzenie aktów prawnych, które zachęcałyby do inwestowania w badania.

Inna sprawa, że małym i średnim firmom brakuje kapitału, który mogłyby przeznaczyć na zamówienie badań czy rozwojowych rozwiązań. Częściowe rozwiązanie tego problemu stanowią dotacje, za które można zakupić usługi badawczo-rozwojowe. Chodzi tu przede wszystkim o bony na innowacje czy vouchery badawcze.

Przedsiębiorcy skłonni są jednak płacić za jasno określone rezultaty, które przyniosą im wymierne korzyści. Niestety, specyfika badań polega na tym, że są one obarczone ryzykiem i nie zawsze można zagwarantować ich pozytywny wynik. Czasem współpracę utrudnia też rozbieżność interesów bądź różne rozumienie celowości wspieranych przez biznes badań. Zazwyczaj jednak wspólny wysiłek nauki i biznesu jest owocny.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Większość współpracujących z uniwersytetem przedsiębiorców zrzeszona jest w klastrach gospodarczych: Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, Bydgoskim Klastrze Informatycznym i Agro Klastrze Kujawy. W działaniach na rzecz integracji środowisk szczególny nacisk kładzie się na praktyczny wymiar innowacji, tak aby obie strony znały zakres potencjalnej współpracy, swe intencje oraz wzajemne oczekiwania.

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wskazuje jednostki uczelni, których zadaniem jest stymulowanie tego rodzaju współpracy – są to centra transferu technologii oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Do ich zadań należy m.in. koordynacja procesu komercjalizacji twórczych rezultatów prac naukowców.

Współpraca jednostek naukowych z biznesem może przybierać różne formy. W latach 2013–2015 UKW realizował projekt „Efektywne i skuteczne partnerstwo B+R sukcesem innowacji”.

– Jego celem było wzmocnienie trwałych mechanizmów współpracy nauki i biznesu. Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia potencjału wdrożeniowego wyników badań naukowych do gospodarki, a także na poprawę dostępu do informacji o wzajemnych potrzebach i ofertach instytucji naukowych i przedsiębiorstw – mówi Michał Majcherek z Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW.

Celem kolejnego projektu – „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” – było opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i wdrożenie do 2015 r. modelu współpracy studentów, absolwentów i pracowników naukowych z przedsiębiorcami. Rozwiązanie to ma także pomóc środowisku akademickiemu zaspokoić potrzeby nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Realizowane w ramach projektu przedsięwzięcia umożliwiły zacieśnienie współpracy z przedstawicielami lokalnego biznesu.

– Przetestowano innowacyjne instrumenty współpracy z przedsiębiorstwami. Zachęcono studentów i promotorów do opracowywania innowacyjnych rozwiązań m.in. z wykorzystaniem technologii ICT – wylicza M. Majcherek.

Powstanie Centrum Transferu Technologii i Innowacji zaktywizowało UKW do podejmowania działań na rzecz gospodarki. Funkcjonujące od 1 lipca 2015 r. Centrum skupia się na budowaniu relacji z przedsiębiorcami oraz samorządami terytorialnymi, w tym z samorządem województwa. Już w pierwszym półroczu funkcjonowania przeprowadzono spotkania grupowe i indywidualne z ok. 100 przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą na rzecz innowacyjności.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Działający w ramach Inkubatora Innowacyjności naukowcy opracowali i wdrożyli system rozwoju innowacji gospodarczych opartych na wiedzy. Jego nadrzędnym celem jest transfer wiedzy do gospodarki oraz łączenie przedsiębiorców z naukowcami. Zorganizowano kilkanaście spotkań z cyklu „Nauka–Biznes” w Toruniu i Bydgoszczy, w których wzięło udział ok. 70 firm i podmiotów gospodarczych, głównie z województwa kujawsko-pomorskiego.

– Spotkania miały za zadanie zbliżyć środowiska naukowców i przedsiębiorców, umożliwić wymianę poglądów, a przede wszystkim przedstawić wzajemne oczekiwnia. Brak zaufania to od lat największa przeszkoda współdziałania tych grup zawodowych – mówi dr Ewa Walusiak-Bednarek, przedstawiciel biura prasowego UMK.

Integracja środowisk naukowców i przedsiębiorców była także celem, który przyświecał twórcom portalu internetowego Akademicka Platforma Innowacji (https://innowacje.umk.pl), gdzie prezentowane są oferty nauki dla biznesu.

Jednym z rezultatów przeprowadzonego audytu jednostek naukowych było wskazanie wynalazków o największym potencjale komercjalizacyjnym.

– Cztery wynalazki uzyskały łącznie 10 medali złotych, trzy srebrne i Puchar Przewodniczącego Jury. Wszystkie nagrodzone projekty zostały skomercjalizowane, tj. zostały założone spółki spin off – zaznacza dr E. Walusiak-Bednarek.

System służący podtrzymywaniu istniejących kontaktów nauki z biznesem oraz nawiązywaniu nowych w celu komercjalizacji rezultatów prac badawczych wzbudził zainteresowanie amerykańskiego edukacyjnego kanału telewizyjnego Discovery. Jego dziennikarze przygotowali program na temat toruńskiego środowiska naukowego oraz innowacyjnych technologii z regionu.

Dzięki działaniom Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. do tej pory powstało 25 spółek przygotowujących rewolucyjne produkty dla rozmaitych branż. Wiele z nich wspiera rozwój infrastruktury lub pomaga w ochronie środowiska.

Instytut Technik Węglowych sp. z o.o. planuje wprowadzić produkt zawierający smar grafenowy, a także uruchomić produkcję na skalę półprzemysłową nanorurek węglowych, które jako dodatek zwiększają wytrzymałość materiałów kompozytowych.

Unmanned Solutions sp. z o.o. zamierza rozwinąć technikę dronową w obszarze pojazdów wodnych i podwodnych wykorzystywanych do ochrony środowiska.

W 2015 r. wynalazek Instytutu Technik Sensorycznych sp. z o.o. zdobył złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych „Intarg” w Krakowie. Spółka posiada działający prototyp urządzenia do badania poziomu stężenia zawartości jonów siarkowych, fosforanowych i azotowych, wykorzystujący elektrody jonoselektywne i metody elektrochemiczne.

Niezwykłym rozwiązaniem może się również pochwalić spółka Bionitec, która wprowadza na rynek stacje biomonitoringu, wykorzystujące siły natury i nowoczesną technologię. Małże, które są bioindykatorami, połączone są z sensorami, które potrafią odczytać reakcje mięczaków na zmiany biochemiczne zachodzące w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych.

Uczelnie województwa kujawsko-pomorskiego realizują innowacyjne projekty i starają się przełamywać bariery utrudniające współpracę nauki i biznesu. Efekty komercjalizacji badań doceniane są nie tylko w Polsce, na czym korzystają zarówno uczelnie, jak i przedsiębiorcy. Oba środowiska zdają sobie sprawę, że innowacyjność to dziś jeden z warunków decydujących o konkurencyjności gospodarki.

Dział: Nauka
poniedziałek, 03 październik 2016 08:51

Wielotorowy program modernizacji

Województwo kujawsko-pomorskie ma jeden z największych potencjałów uzdrowiskowych w Polsce. Należy też do czołówki producentów rolnych w kraju, a na wsparcie biznesu przeznaczyło co czwartą złotówkę Regionalnego Programu Operacyjnego.
Z marszałkiem Piotrem Całbeckim rozmawia Michał Rogoziński.

Jaka jest strategia rozwoju województwa na najbliższy czas?

W październiku 2013 r. przyjęliśmy strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego „Plan modernizacji 2020+”. Tytuł dokumentu najlepiej oddaje ogólną ideę, którą strategia ta realizuje, czyli szeroki wieloaspektowy program modernizacji regionu. Po ponad dwóch i pół roku od przyjęcia strategii aktualność zachowują w pełni wszystkie jej fundamentalne założenia, cele i priorytety. W największym uproszczeniu założenia planu modernizacji można przedstawić jako dążenie do osiągnięcia znaczącego przyśpieszenia rozwoju dzięki interwencji w sferach społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej, popartej wykształceniem silnego dwubiegunowego ośrodka metropolitalnego. Działania te mają doprowadzić do wyraźnego wzrostu konkurencyjności, skutkującej poprawą jakości życia na obszarach wiejskich i w miastach wszystkich kategorii wielkościowych.

Jednym z ważnych elementów naszego planowania strategicznego 2020+ jest wskazanie tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli tych dziedzin, na które stawiamy w gospodarce i współdziałającej z nią nauce. To dzięki nim chcemy zwiększyć dochody i podnieść poziom życia, wykorzystując unijne wsparcie i wypracowane u nas mechanizmy oraz rozwiązania systemowe.

Inteligentne specjalizacje są filarami, na których opieramy rozwój gospodarczy województwa. To te dziedziny, w których już mamy spory potencjał. Odpowiednio wsparte powinny się stać naszymi lokomotywami rozwoju. Oczywiście, muszą zostać spełnione pewne warunki. Wśród podstawowych są współdziałanie biznesu i nauki – czyli komercjalizacja wyników badań naukowych i przeprowadzanie badań odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw – a także zaangażowanie systemu oświatowego i administracji samorządowej. Inteligentne specjalizacje, żeby spełnić swoją rolę, potrzebują bowiem przygotowanych kadr, sprzyjającego klimatu, a na początku także inwestycji finansowych.

Wśród przyjętych w strategii specjalizacji na pierwszy plan wysuwają się produkcja wysokiej jakości żywności oraz usługi medyczne w połączeniu z leczeniem uzdrowiskowym i turystyką zdrowotną. Specjalizacja związana z produkcją żywności nie wymaga komentowania. Już jesteśmy w tej dziedzinie krajowym potentatem. Chcemy znacząco wzmocnić przetwórstwo i przejąć cały łańcuch produkcyjno-dystrybucyjny, od wytwarzania nawozów przez przetwarzanie i magazynowanie płodów rolnych po sprzedaż. Zakładamy, że za kilka lub kilkanaście lat kujawsko-pomorska żywność – u nas od początku do końca wytworzona, zapakowana, oznaczona naszymi regionalnymi znakami gwarantowanej jakości – będzie klasą dla siebie, rozpoznawalną w Europie i dobrze sprzedającą się marką. Specjalizacja medyczna – którą opieramy na solidnie w ostatnim czasie zmodernizowanych, dobrze wyposażonych placówkach i wysoko wykwalifikowanych kadrach medycznych oraz zasobach i marce naszych uzdrowisk – powinna umożliwić nam czerpanie zysków z turystyki zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej i rehabilitacyjnej, a także tworzenie w tym segmencie gospodarki wielu stabilnych miejsc pracy. Kujawsko-pomorskie jest jednym z krajowych liderów w dziedzinie lecznictwa uzdrowiskowego, co potwierdzają dane dotyczące zarówno oferty naszych kurortów, jak i liczby kuracjuszy.

Zasadniczym celem wspierania przedsiębiorczości są miejsca pracy – chodzi o ograniczenie bezrobocia z jego degradującymi społecznie skutkami. Nie oznacza to, że tracimy z oczu sam rozwój przedsiębiorczości. W tym ujęciu pozostaje on istotnym strategicznym celem pośrednim. Na wsparcie biznesu – przede wszystkim małych i średnich firm – przeznaczyliśmy co czwartą złotówkę z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013. To priorytet również w nowym unijnym rozdaniu.

Jakie działania są obecnie prowadzone na terenie województwa?

W nowej perspektywie finansowej kontynuujemy modernizację infrastruktury kolejowej, w tym dworców o znaczeniu regionalnym. Zarządca krajowej sieci kolejowej, państwowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, otrzyma z naszego RPO 2014–2020 w trybie pozakonkursowym ponad 40 mln euro (ponad 170 mln złotych).

Potężny zastrzyk finansowy trafi także na budowę i modernizację dróg w całym Kujawsko-Pomorskiem. Finansowanie tego typu inwestycji przygotowujemy z myślą o drogach gminnych i powiatowych (pula w najbliższym konkursie 21 mln euro, czyli ok. 90 mln złotych), drogach wojewódzkich w pięciu największych miastach regionu (w najbliższym konkursie 18 mln euro, blisko 80 mln złotych) oraz drogach wojewódzkich zarządzanych przez administrację marszałkowską (tryb pozakonkursowy, 101 mln euro, czyli ok. 430 mln złotych).

Jakie są planowane działania rozbudowy infrastruktury w województwie w najbliższym czasie?

Przed nami kontynuacja integracji transportu publicznego – realizacja pakietu przedsięwzięć pod hasłem BiT City 2.
Celem jest lepsze skomunikowanie Bydgoszczy i Torunia z pozostałymi większymi miastami regionu – Włocławkiem, Grudziądzem i Inowrocławiem.

W minionej perspektywie finansowej, dzięki zaangażowaniu środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zrealizowaliśmy szereg inwestycji modernizacyjnych dotyczących wszystkich szpitali wojewódzkich. Skala tych przedsięwzięć pozwoliła je określić jako nasz medyczny pakiet stulecia. Teraz przystępujemy do jego drugiego etapu, którym obejmujemy wszystkie wojewódzkie lecznice, gdzie proces unowocześnienia infrastruktury rozpoczęto w etapie pierwszym. Jest wśród nich Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, który w wyniku planowanej rozbudowy niemal podwoi liczbę łóżek, powierzchnia szpitalna powiększy się o 60 proc. Program obejmuje także m.in. rozbudowę Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, zakupy wyposażenia i aparatury dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii oraz Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy, budowę polikliniki w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz modernizację kolejnych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu.

Planujemy ponadto potężne przedsięwzięcie infrastrukturalne w dziedzinie kultury – rozbudowę Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Pracujemy nad koncepcją rozbudowy gmachu oraz montażem finansowym inwestycji.

Pod jakim względem województwo jest bardziej konkurencyjne na tle pozostałych?

Kujawsko-pomorskie ma szereg atutów, które czynią z niego region bardzo atrakcyjny inwestycyjnie i konkurencyjny. Co bardzo ważne – są to walory trwałe i także w przewidywalnej przyszłości będą nadal zwiększać naszą konkurencyjność. Na uwagę zasługuje np. potencjał uzdrowiskowy, który lokuje region na drugiej pozycji w kraju, a dwa z trzech regionalnych uzdrowisk – Ciechocinek i Inowrocław – znajdują się w ścisłej czołówce największych uzdrowisk w Polsce. Kujawsko-pomorskie, z 34 tego typu placówkami, jest na czwartym miejscu w kraju pod względem liczby posiadanych sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych i zakładów rehabilitacji leczniczej. Pod względem liczby kuracjuszy, z blisko 125 tys. gości rocznie, sytuujemy się na miejscu drugim.

Innym przykładem jest zdolność do produkcji na dużą skalę wysokiej jakości żywności. Należymy do największych producentów rolnych w kraju. Nasze grunty orne osiągają najwyższe ceny w Polsce – cena hektara wyniosła w 2015 r. prawie 41 tys. złotych, to wyżej nawet niż w Wielkopolsce.

Wyróżnia nas ponadto mechanizm wspierania rozwoju społeczności lokalnych. W naszym województwie wielomilionową pulą środków z kilku unijnych programów będą dysponować lokalne grupy działania, czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz samorządów. Tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, których realizacja właśnie się rozpoczyna.

Środki, którymi dysponują lokalne grupy działania, zostaną przeznaczone m.in. na aktywizację społeczną i zawodową, w tym wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Społeczności lokalne na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców mogą także liczyć na dofinansowanie inwestycji w dziedzinie rewitalizacji i rozbudowy publicznej infrastruktury, a także na działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości, w tym tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.

W krajowej czołówce jesteśmy także w dziedzinie infrastruktury sportowej. W latach 2008–2016 samorząd województwa udzielił wsparcia na realizację 384 tego rodzaju przedsięwzięć. Mamy u nas 213 boisk zbudowanych w ramach programu „Orlik”, co daje nam trzecie miejsce w kraju, powstało też 86 hal lub sal sportowych, 11 basenów pływackich, 12 stadionów, 12 boisk piłkarskich, 37 boisk wielofunkcyjnych oraz 13 innych obiektów sportowych. Łączny koszt to ponad 900 mln złotych. W planach mamy m.in. budowę krytej 50-metrowej pływalni w Bydgoszczy i centrum sportów wodnych w Kruszwicy.

W Kujawsko-Pomorskiem działa 14 podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w Barcinie, Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Kowalewie Pomorskim, Janikowie, Lipnie, Łysomicach, Rypinie, Toruniu, Świeciu, Wąbrzeźnie i Włocławku – o łącznej powierzchni ponad 800 hektarów.

Które inwestycje są obecnie kluczowe?

Koniecznością jest rozbudowa i modernizacja sieci najważniejszych dróg – mam na myśli budowę ekspresówek S5 i S10 (przynajmniej na odcinku od Piły do Warszawy) oraz przebudowa bardzo ważnych dla funkcjonowania województwa dróg krajowych 15 i 25. Bardzo istotna jest przebudowa, do standardów umożliwiających rozwijanie prędkości co najmniej 160 km/h, linii kolejowych łączących Kujawsko-Pomorskie z sąsiednimi ośrodkami regionalnymi – a więc przede wszystkim linii 18 w kierunku Warszawy i Łodzi oraz linii 131 i 353 w kierunkach Poznania, Gdańska i Olsztyna.

Bardzo dużą szansą rozwojową województwa – i impulsem rozwojowym o znaczeniu narodowym – może być zagospodarowanie Doliny Dolnej Wisły. Zależy nam na doprowadzeniu do budowy portu rzecznego i terminala multimodalnego w rejonie Bydgoszczy – Solca Kujawskiego, który stanowiłby zaplecze dla portów morskich Trójmiasta. Byłoby to nie tylko rozwiązanie nowoczesne i przyjazne środowisku. Platforma dawałaby też nowe możliwości biznesowe i znaczącą liczbę miejsc pracy.

Niezbędna jest także realizacja drugiego stopnia wodnego na Wiśle w rejonie Siarzewa. To bardzo istotne w aspekcie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale równie ważne w kontekście produkcji czystej energii, poprawy żeglowności rzeki i lepszych warunków dla nawadniania pól w tym rejonie. Wartością dodaną będzie stworzenie warunków dla turystyki i rekreacji wodniackiej w bliskim sąsiedztwie Torunia i Włocławka.

Jak przebiega budowa ścieżek rowerowych?

W ostatnich latach zbudowaliśmy w regionie ponad 750 km ścieżek rowerowych. Powstał m.in. 100-kilometrowy szlak rowerowy łączący Koronowo nad Jeziorem Koronowskim i Bydgoszcz z Toruniem, wytyczyliśmy też 450-kilometrowy odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej.

Ścieżki rowerowe traktujemy nie tylko jako ułatwienie turystyki rowerowej, ale też jako podstawę do promowania w regionie nowych, bardziej ekologicznych standardów mobilności. W naszym nowym Regionalnym Programie Operacyjnym 20 mln euro to kwota dedykowana wyłącznie na realizację ścieżek, głównie w obszarach wiejskich lub w mniejszych miastach. Wiele kilometrów ścieżek powstanie też w miastach większych. Jeszcze w 2016 r. przewidujemy ogłoszenie kilku konkursów w celu dofinansowania tego rodzaju przedsięwzięć, kolejne zaplanowano na lata następne.

Czy zostały zrealizowane inwestycje drogowe w systemie PPP?

Prowadzimy dialog konkurencyjny, w ramach którego chcemy wyłonić wykonawcę, który podejmie się modernizacji i przebudowy części dróg w naszym regionie. Przeprowadzone zostały niezbędne badania techniczne, kompleksowe rozpoznanie dróg wojewódzkich w rejonie Włocławka: ocena stanu nawierzchni jezdni oraz poboczy i odwodnienia dróg wojewódzkich. Zaproponowano różne warianty zastosowania technologii do budowy czy przebudowy oraz ich utrzymania przez partnera prywatnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a także utrzymania w formule „utrzymaj standard”.

Po wybraniu nowego doradcy technicznego wspólnie wypracowaliśmy standardy dotyczące zimowego, bieżącego utrzymania dróg, budowy i przebudowy dróg wojewódzkich oraz propozycję katalogu kar. Jesteśmy na etapie ustalania mechanizmu wynagradzania i ewentualnych potrąceń, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Kolejnym krokiem jest wypracowanie mechanizmów naliczania kar oraz wynagradzania prywatnego partnera. Po ustaleniu tych kluczowych kwestii wznowimy rozmowy w ramach dialogu konkurencyjnego.

Dziękuję za rozmowę.       

Dział: Regiony

Logowanie