×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 878

InfrastrukturaMiesięcznik

Regiony (22)

czwartek, 03 listopad 2016 19:55

Doskonała komunikacja i dbanie o tradycję siłą napędową regionu

Napisane przez
Doskonała komunikacja i dbanie o tradycję siłą napędową regionu

Lubuskie jest znakomicie skomunikowane drogowo i kolejowo, jak magnes przyciąga też zagranicznych inwestorów. Z ELŻBIETĄ ANNĄ POLAK, marszałkiem województwa lubuskiego, o dalszym rozwoju regionu rozmawia Michał Rogoziński.

 

Pani Marszałek, to dzięki funduszom europejskim województwo lubuskie ma tak szeroko rozbudowaną infrastrukturę drogową i kolejową. Co jeszcze jest potrzebne, żeby region dynamicznie się rozwijał?

Faktycznie, poprawa dostępności transportowej i telekomunikacyjnej jest naszym priorytetem, jednak to nie wszystko. Tak samo istotny jest zrównoważony rozwój, tak pod względem terytorialnym, jak i społecznym. Mamy wyznaczoną jasną wizję: budujemy region konkurencyjny i innowacyjny, „zieloną krainę nowoczesnych technologii”. Oprócz dróg i autostrad zbudowaliśmy też Parki Naukowo-Technologiczne. Teraz czas na transfer wiedzy do biznesu, czyli współpracę tych ośrodków badawczych z przedsiębiorcami.

Zdradzi Pani więcej szczegółów?

Potrzebujemy lepiej płatnych, wysokospecjalistycznych miejsc pracy oraz zmian w kształceniu zawodowym. Przedsiębiorcy narzekają na brak rąk do pracy. Brakuje nie tylko mądrych naukowców, ale także wysoko wykwalifikowanych pracowników fabryk przemysłowych, których jest u nas coraz więcej. Inwestorzy bowiem chętnie wybierają nasz region.

Co jest tego zasługą?

Przygotowane tereny inwestycyjne (dwa tys. ha), wspomniana już dobra komunikacja, a także cała infrastruktura społeczna. Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe, mamy zrewitalizowane zamki, pałace, kościoły, teatry. Inwestujemy w oświatę i ochronę zdrowia. W ten sposób tworzymy dobre warunki do życia.

Czyli to także tradycja wspomaga rozwój regionu?

Oczywiście. Lubuskie to przede wszystkim odradzające się tradycje winiarskie: szlak wina i miodu oraz nasza samorządowa winnica w Zaborze. Jak magnes przyciągają też turystów niezwykłe obiekty na szlaku pocysterskim, obiekty architektury obronnej oraz lubuska przyroda: parki narodowe i krajobrazowe, jak Park Mużakowski i Geopark Łuk Mużakowa, oba wpisane na listę UNESCO.

To, że zagraniczni inwestorzy chętnie otwierają swoje firmy w Lubuskiem, to zasługa tylko położenia geograficznego czy czegoś jeszcze?

Położenie geograficzne na pewno nam sprzyja, nie warunkuje jednak rozwoju gospodarczego. Jesteśmy „oknem na Zachód”, a naszym hasłem jest „Lubuskie warte zachodu”. Nasz region jest najbardziej otwarty i tolerancyjny w Polsce.

To także przyciąga inwestorów?

Z pewnością inwestorzy zagraniczni czują się u nas jak w Europie. Przedsiębiorczości sprzyja przewidywalność i dobry klimat dla rozwoju gospodarczego. Promocja gospodarcza regionu jest oparta na działalności Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Profesjonalna i życzliwa obsługa biznesu szybko procentuje. Od kilku lat mamy wzrost liczby otwieranych w naszym regionie firm, co z kolei przekłada się na wzrost PKB, podatku CIT i PIT. Rozwój gospodarczy skutecznie wspierają też fundusze unijne. Ten kapitał jest dobrze inwestowany, wskaźniki ekonomiczne szybują, a nasze badania potwierdzają osiągnięte rezultaty.

O jakich pieniądzach mówimy, jeśli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014–2020?

Na podstawie Kontraktu Terytorialnego, który jest umową zawartą pomiędzy rządem a samorządem wojewódzkim, szacujemy, że będzie to 12 mld zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do nas 906 mln euro. Wyznaczyliśmy inteligentne specjalizacje i priorytety. Wszystkiego, niestety, nie da się sfinansować.

Które dziedziny inteligentnych specjalizacji zostały wyróżnione?

Interesuje nas biogospodarka, transfer technologii środowiskowych do biznesu, inwestycje w zdrowie i jakość życia mieszkańców oraz rozwój przemysłu tradycyjnego, ale zarazem innowacyjnego.

Czy znany jest już podział budżetu?

Tylko w ramach RPO mamy 100 mln zł na badania i innowacje, 80 mln zł na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 30 mln zł na usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, 27 mln zł na tereny inwestycyjne i 24 mln zł na rozwój przedsiębiorczości. Są także pieniądze na ochronę środowiska, infrastrukturę społeczną, rynek pracy i kształcenie zawodowe.

Czy w 2020 roku Lubuskie stanie się regionem, który poradzi sobie bez wspomagania unijnego i będzie rozwijał się tylko siłą własnej gospodarki?

Nie możemy tej historycznej szansy zmarnować! Mamy jasno wyznaczone priorytety, mamy pieniądze i przede wszystkim wiemy, co zrobić, żeby to osiągnąć. Już w tej perspektywie finansowej pokazaliśmy, że potrafimy skutecznie inwestować unijne fundusze, za co dostaliśmy specjalną nagrodę – 240 mln zł.

To przełoży się na utworzenie nowych miejsc pracy?

Samorząd tworzy warunki do rozwoju, jednak to przedsiębiorcy decydują o nakładach inwestycyjnych w swoich firmach i to oni tworzą miejsca pracy. Dlatego potrzebny jest dialog i dobra komunikacja w trakcie wdrażania naszej strategii. Nie wystarczy mieć cel, trzeba jeszcze wiedzieć, jak ten cel osiągnąć.

I wiadomo już, jak to zrobić?

Mamy strategie, programy branżowe i potrafimy działać w partnerstwie. Musimy być jednak elastyczni i szybko reagować na zmiany. Nie wszystko zależy bowiem od nas, trzeba bacznie obserwować, jak zmieniają się potencjały makroekonomiczne, globalne.

A co jest najważniejsze dla regionalnej gospodarki?

Najważniejsze są teraz inwestycje w kapitał ludzki, kształcenie zawodowe oraz nakłady na regionalne, inteligentne specjalizacje. Tylko wtedy po 2020 roku Lubuskie będzie tą „zieloną krainą nowoczesnych technologii”, o której wspomniałam wcześniej.

Dziękuję za rozmowę.

środa, 02 listopad 2016 20:05

Trzy filary rozwoju

Napisane przez

Michał Rogoziński

Lubuskie kładzie szczególny nacisk na podniesienie innowacyjności regionu przez rozwój inteligentnych specjalizacji. Określono cele operacyjne i wyróżniono branże, które mają stać się motorem napędowym województwa.

Jednym z priorytetów Lubuskiego jest dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku, szczególnie w dziedzinach wpisujących się w inteligentne specjalizacje. Chodzi tu przede wszystkim o poprawę dostępności wyposażenia technicznego, które jest niezbędne do kształcenia zawodowego odpowiadającego potrzebom rynku.

– Zależy nam na wspieraniu rozwoju uczniów w zakresie kreatywności i innowacyjności – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. – Istotne jest również promowanie współpracy przedsiębiorców i szkół kształcenia ustawicznego odpowiadającej potrzebom rynku oraz udział przedsiębiorstw w programach.

To pierwszy z trzech celów operacyjnych regionu. Kolejny skupia się na zwiększeniu proinnowacyjności przedsiębiorstw. Można tutaj wyróżnić kilka działań strategicznych. Plan przewiduje m.in. zachęcanie do zachowań innowacyjnych przez współfinansowanie prac B+R. Przedsiębiorstwa mogą również liczyć na wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz działania ukierunkowane na pozyskiwanie doświadczeń: misje, wizyty studyjne i dobre praktyki.

– Wspieramy wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa instrumentów ochrony własności intelektualnej oraz motywujemy je do procesu przedsiębiorczego odkrywania. Zależy nam na wzmocnieniu współpracy międzybranżowej – podkreśla Polak.

Ostatni cel operacyjny dotyczy rozwoju szeroko pojętych inwestycji w innowacje. Region premiuje wszystkie działania, które są realizowane w partnerstwie, oraz działalność innowacyjną. Władzom zależy na rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, a także laboratoriów, które zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie projektowe. W uzyskaniu dofinansowań mają pomóc przede wszystkim uproszczone procedury aplikowania o środki, ale również stosowanie systemu popytowego na badania realizowane przez sektor nauki.

Program rozwoju innowacji

„Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego” został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego 26 lipca 2016 r. Jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014–2020 i ma charakter strategiczno-wdrożeniowy. Jego realizacja wymaga kontynuacji procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz współpracy na poziomie instytucjonalnym, w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. PRI WL musi być również regularnie aktualizowany, co najmniej raz w okresie programowania.

Efektem wdrożenia PRI WL powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu dzięki rozwojowi nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji. Będą one osiągnięte zarówno przez zwiększanie wartości dodanej w sektorach tradycyjnie obecnych w regionie, jak i przez inwestycje w rozwój nowych, innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się branż.

Komisja Europejska po przeanalizowaniu PRI WL 5 sierpnia 2016 r. uznała za spełniony ex ante warunek dotyczący inteligentnych specjalizacji oraz budowy systemu wdrażania. Jest to warunek niezbędny m.in. do uruchomienia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w Osi Priorytetowej 1, Gospodarka i innowacje.

– Program zawiera m.in. wnioski z ogólnej diagnozy regionu, inteligentne specjalizacje wraz z opisem przedsiębiorczego odkrywania oraz wizję rozwoju całego regionu, włącznie z głównymi priorytetami – wyjaśnia Polak.

Poza tym w dokumencie znajdują się informacje o systemie celów i działań strategicznych, zarówno o charakterze horyzontalnym, jak i specyficznym dla poszczególnych obszarów. Zawiera on ponadto wzmianki na temat systemu wdrażania, zasad monitoringu i ewaluacji oraz założeń systemu finansowania PRI WL.

Inteligentne specjalizacje...

W ramach inteligentnych specjalizacji zostały także wyróżnione trzy branże.

Pierwsza dotyczy zielonej gospodarki oraz ekoinnowacji. Obejmuje technologie środowiskowe, w tym m.in. produkty, procesy technologiczne, usługi, koncepcje i działania, które powodują mniejsze obciążenie środowiska naturalnego. Zalicza się do niej również biogospodarkę, obejmującą wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w rozmaitej formie.

– Ekoinnowcje i zielona gospodarka to wysoko zaawansowane usługi środowiskowe, komplementarne w stosunku do obszaru technologicznego, obejmujące przede wszystkim usługi laboratoryjne oraz projektowe – tłumaczy Polak. – Do tej inteligentnej specjalizacji zaliczają się też inne branże wspomagające, takie jak: sektor ICT, przemysł metalowy, świadczący usługi dla obszaru technologii i usług środowiskowych, oraz procesy logistyczne.

Druga branża promuje ekorozwój, czyli skupia się na zdrowiu i jakości życia. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozwój metod leczenia na bazie technologii medycznych oraz aparatury medycznej, a także o wysoko zaawansowane usługi medyczne obejmujące profilaktykę i rehabilitację. Ta gałąź to także turystyka zdrowotna, bezpieczna żywność oraz branże powiązane: sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne (np. dystrybucja i magazynowanie).

Ostatnia inteligentna specjalizacja w Lubuskiem jest z kolei reprezentowana przez innowacyjny przemysł i zrównoważony rozwój. Branżę tworzą przede wszystkim inteligentne media i infotainment, ale również Internet rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe i tak powszechne w ostatnim czasie zabezpieczenie wrażliwych danych. Region kładzie też nacisk na inne rodzaje produkcji.

– Wyróżniliśmy przemysł metalowy, czyli przedsiębiorstwa produkujące maszyny, urządzenia, zespoły i części metalowe oraz konstrukcje – mówi Polak. – Oprócz tego trzecia inteligentna specjalizacja skupia się na przemyśle motoryzacyjnym, wydobywczym, energetycznym oraz drzewnym, meblarskim i papierniczym – dodaje.

Trzy zróżnicowane sektory oraz ściśle określone cele operacyjne mają za zadanie podnieść innowacyjność regionu oraz przyspieszyć dalszy rozwój, na czym z pewnością skorzystają nie tylko przedsiębiorcy.  

wtorek, 04 październik 2016 09:10

Inteligentna komunikacja

Napisane przez

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dostrzega konieczność wprowadzania zmian, dlatego systematycznie inwestuje w rozwój bydgoskiej infrastruktury. Rozbudowuje Inteligentne Systemy Transportowe (ITS), tworzy nowe ścieżki rowerowe i chętnie podejmuje wyzwania, by sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

Jeden z głównych problemów współczesnych metropolii to korki, dlatego tak ważne są wszelkie usprawnienia ruchu.

– Obecnie realizujemy zadania polegające na rozbudowie istniejącego systemu ITS – mówi Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Bydgoski system ITS to narzędzie wieloaspektowe, które obejmuje kilka podsystemów. Pierwszy z nich służy do sterowania ruchem. W centralnym obszarze zalicza się do niego 65 skrzyżowań. Do końca 2016 r. będzie ich razem 73 z około 130 wszystkich obiektów na terenie miasta. To jednak niejedyne zadania bydgoskiego ITS. Tworzą go też m.in. podsystemy naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne, monitoringu wizyjnego, zarządzania transportem publicznym z dynamiczną informacją pasażerską oraz informacji parkingowej.

– System ITS swoim zasięgiem obejmuje ścisłe centrum miasta oraz skrzyżowania zlokalizowane wzdłuż linii tramwajowej do dzielnicy Fordon, ulic Szubińskiej oraz Grunwaldzkiej – wyjaśnia Krzysztof Kosiedowski. – W ciągu najbliższych kilku lat planujemy go rozbudowywać o nowe obiekty wyposażone w sygnalizację świetlną.

Plany w szczególności obejmują rozwój ulicy Grunwaldzkiej, od Węzła Zachodniego do granicy miasta, przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej do ulicy Glinki, rozbudowę ulicy Kujawskiej oraz budowę kolejnego nowego mostu przez rzekę Brdę, pomiędzy ulicą Toruńską a Fordońską. Mało tego – każda nowa inwestycja realizowana przez Bydgoszcz ma możliwość implementacji do systemu ITS, co w efekcie wpływa na znaczne usprawnienia ruchu.

Zachodnie standardy

Od kilku lat ZDMiKP w Bydgoszczy stosuje zasadę remontów kapitalnych (oczywiście poza bieżącymi naprawami nawierzchni jezdni i chodników). Na podstawie ewidencji, a także zgłoszeń mieszkańców, zostają wytypowane ulice o najbardziej zdegradowanej nawierzchni. Następnie przeprowadza się remonty kapitalne. W zakres prac wchodzą: frezowanie starej nawierzchni oraz ponowne jej ułożenie, obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych, tak żeby umożliwić bezpieczny i swobodny przejazd wózkami lub wymianę krawężników na nowe, jeżeli ich stopień zdegradowania jest poważny. Ponadto wyregulowane zostają studnie i pierścienie pokryw oraz położona nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z odnowieniem oznakowania poziomego.

– Przed przejściami układamy płyty ryflowane lub bąbelkowe, naprowadzające, a także równoległe płyty, które sygnalizują osobom z dysfunkcją wzroku zbliżanie się do krawędzi jezdni z przejściem dla pieszych – mówi Krzysztof Kosiedowski. – W przypadkach, które tego wymagają, dokonujemy również wymiany podbudowy ulicy, a następnie wspomnianego wcześniej remontu. Na koniec zostaje już tylko grubowarstwowe odtworzenie oznakowania poziomego.

Na remonty jezdni zarząd wydaje każdego roku około 15–17 mln złotych, dzięki tej kwocie rokrocznie systematycznie remontuje 15–20 km nawierzchni. Do tego wykonywane są naprawy bieżące, należy do nich zaliczyć budowę dróg osiedlowych, które mają nawierzchnię gruntową. W minionym roku zostały opracowane dokładne kryteria i zasady budowy, zaakceptowane przez radnych Rady Miasta Bydgoszczy. Zakres prac na drogach osiedlowych obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicy oraz zagospodarowanie otoczenia nasadami zielonymi. Nawierzchnie najczęściej wykonywane są z kostki, buduje się pieszojezdnie lub wyniesione chodniki, w zależności od natężenia ruchu oraz najbliższego otoczenia.

Logika i konsekwencja w remontach przynosi wymierne korzyści. Najbardziej policzalną pod względem ekonomicznym jest zdecydowanie mniejsza liczba zgłoszeń dotyczących uszkodzenia felg, opon oraz zawieszenia na zdegradowanych nawierzchniach miasta. Tym samym zmniejszyła się liczba i suma wypłacanych odszkodowań z polisy OC zarządu. Oczywiście z prowadzonych remontów wynikają też inne korzyści – kierowcy mogą jeździć szybciej i przede wszystkim bezpieczniej.

Różnica na tle innych miast

ZDMiKP w Bydgoszczy podkreśla swoje prospołeczne podejście do nadzorowania drogami oraz komunikacją publiczną.

– Czym różnimy się od innych zarządów dróg miejskich? Otóż ogromną świadomością i odpowiedzialnością – podkreśla Krzysztof Kosiedowski. – Pracujemy dla ludzi i mamy tego pełną świadomość. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań i nie obrażamy się za odmienne zdanie.

Bydgoski ZDMiKP, świadcząc prace na rzecz mieszkańców, jest świadomy tego, że trudno jest osiągnąć 100-proc. zadowolenie, ponieważ każdy ma inne priorytety, które często wzajemnie się wykluczają. To, co jest dobre dla jednego użytkownika drogi, nie znaczy, że jest do zaakceptowania przez innego. Praca zarządu to ciągłe poszukiwanie kompromisów i znajdowanie rozwiązań najmniej kontrowersyjnych, łączących interesy pieszych, kierowców, rowerzystów oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

– Tych ostatnich w Bydgoszczy każdego dnia przewozimy tramwajami i autobusami ponad 330 tys. razy – informuje Kosiedowski. – Dlatego usprawnienie komunikacji jest niezmiernie ważne. Dzięki temu nasze działania na terenie miasta spotykają się ze zrozumieniem oraz szeroką akceptacją.

Nieustające inwestycje

Obecnie ZDMiKP rozbudowuje m.in. Trasę Uniwersytecką oraz ulicę Grunwaldzką. W tym drugim przypadku chodzi o jezdnię dwupasmową w kierunkach na zachód i na wschód. Inwestycja uwzględnia także budowę buspasa oraz ścieżki rowerowej. Dzięki temu poprawi się przejezdność przez miasto na osi wschód–zachód, przyśpieszeniu ulegnie przejazd komunikacją indywidualną i zbiorową do zachodniej części miasta oraz zostaną usprawnione wyloty z Bydgoszczy do Poznania, Warszawy i Szczecina. Kolejną ważną dla miasta inwestycją jest budowa linii tramwajowej na ulicy Kujawskiej (południowy taras miasta). Już po 16 stycznia tego roku zarząd oddał do użytku 12 km nowej linii tramwajowej do Fordonu. Inwestycja wiązała się z zakupem taboru – 12 sztuk tramwajów. Warto podkreślić, że MZK nieustannie uzupełnia flotę o nowoczesne pojazdy, bo także autobusy są sukcesywnie wymieniane na niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację i sieć Wi-Fi.

– Na wiele ułatwień mogą również liczyć rowerzyści – dodaje Kosiedowski. – Trwa budowa dróg rowerowych przy ulicach Chodkiewicza oraz Wojska Polskiego. Na etapie projektowania jest 17 inwestycji, m.in. w okolicach ronda Grunwaldzkiego, Kujawskiego i Bernardyńskiego czy Fordonu. Zarząd zaplanował dodatkowo kolejnych 17 koncepcyjnych tras dla rowerzystów, które mają urozmaicić infrastrukturę oraz ułatwić komunikację w przyszłości.     

Opracowanie: Michał Rogoziński

poniedziałek, 03 październik 2016 08:51

Wielotorowy program modernizacji

Napisane przez
Wielotorowy program modernizacji

Województwo kujawsko-pomorskie ma jeden z największych potencjałów uzdrowiskowych w Polsce. Należy też do czołówki producentów rolnych w kraju, a na wsparcie biznesu przeznaczyło co czwartą złotówkę Regionalnego Programu Operacyjnego.
Z marszałkiem Piotrem Całbeckim rozmawia Michał Rogoziński.

Jaka jest strategia rozwoju województwa na najbliższy czas?

W październiku 2013 r. przyjęliśmy strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego „Plan modernizacji 2020+”. Tytuł dokumentu najlepiej oddaje ogólną ideę, którą strategia ta realizuje, czyli szeroki wieloaspektowy program modernizacji regionu. Po ponad dwóch i pół roku od przyjęcia strategii aktualność zachowują w pełni wszystkie jej fundamentalne założenia, cele i priorytety. W największym uproszczeniu założenia planu modernizacji można przedstawić jako dążenie do osiągnięcia znaczącego przyśpieszenia rozwoju dzięki interwencji w sferach społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej, popartej wykształceniem silnego dwubiegunowego ośrodka metropolitalnego. Działania te mają doprowadzić do wyraźnego wzrostu konkurencyjności, skutkującej poprawą jakości życia na obszarach wiejskich i w miastach wszystkich kategorii wielkościowych.

Jednym z ważnych elementów naszego planowania strategicznego 2020+ jest wskazanie tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli tych dziedzin, na które stawiamy w gospodarce i współdziałającej z nią nauce. To dzięki nim chcemy zwiększyć dochody i podnieść poziom życia, wykorzystując unijne wsparcie i wypracowane u nas mechanizmy oraz rozwiązania systemowe.

Inteligentne specjalizacje są filarami, na których opieramy rozwój gospodarczy województwa. To te dziedziny, w których już mamy spory potencjał. Odpowiednio wsparte powinny się stać naszymi lokomotywami rozwoju. Oczywiście, muszą zostać spełnione pewne warunki. Wśród podstawowych są współdziałanie biznesu i nauki – czyli komercjalizacja wyników badań naukowych i przeprowadzanie badań odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw – a także zaangażowanie systemu oświatowego i administracji samorządowej. Inteligentne specjalizacje, żeby spełnić swoją rolę, potrzebują bowiem przygotowanych kadr, sprzyjającego klimatu, a na początku także inwestycji finansowych.

Wśród przyjętych w strategii specjalizacji na pierwszy plan wysuwają się produkcja wysokiej jakości żywności oraz usługi medyczne w połączeniu z leczeniem uzdrowiskowym i turystyką zdrowotną. Specjalizacja związana z produkcją żywności nie wymaga komentowania. Już jesteśmy w tej dziedzinie krajowym potentatem. Chcemy znacząco wzmocnić przetwórstwo i przejąć cały łańcuch produkcyjno-dystrybucyjny, od wytwarzania nawozów przez przetwarzanie i magazynowanie płodów rolnych po sprzedaż. Zakładamy, że za kilka lub kilkanaście lat kujawsko-pomorska żywność – u nas od początku do końca wytworzona, zapakowana, oznaczona naszymi regionalnymi znakami gwarantowanej jakości – będzie klasą dla siebie, rozpoznawalną w Europie i dobrze sprzedającą się marką. Specjalizacja medyczna – którą opieramy na solidnie w ostatnim czasie zmodernizowanych, dobrze wyposażonych placówkach i wysoko wykwalifikowanych kadrach medycznych oraz zasobach i marce naszych uzdrowisk – powinna umożliwić nam czerpanie zysków z turystyki zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej i rehabilitacyjnej, a także tworzenie w tym segmencie gospodarki wielu stabilnych miejsc pracy. Kujawsko-pomorskie jest jednym z krajowych liderów w dziedzinie lecznictwa uzdrowiskowego, co potwierdzają dane dotyczące zarówno oferty naszych kurortów, jak i liczby kuracjuszy.

Zasadniczym celem wspierania przedsiębiorczości są miejsca pracy – chodzi o ograniczenie bezrobocia z jego degradującymi społecznie skutkami. Nie oznacza to, że tracimy z oczu sam rozwój przedsiębiorczości. W tym ujęciu pozostaje on istotnym strategicznym celem pośrednim. Na wsparcie biznesu – przede wszystkim małych i średnich firm – przeznaczyliśmy co czwartą złotówkę z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013. To priorytet również w nowym unijnym rozdaniu.

Jakie działania są obecnie prowadzone na terenie województwa?

W nowej perspektywie finansowej kontynuujemy modernizację infrastruktury kolejowej, w tym dworców o znaczeniu regionalnym. Zarządca krajowej sieci kolejowej, państwowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, otrzyma z naszego RPO 2014–2020 w trybie pozakonkursowym ponad 40 mln euro (ponad 170 mln złotych).

Potężny zastrzyk finansowy trafi także na budowę i modernizację dróg w całym Kujawsko-Pomorskiem. Finansowanie tego typu inwestycji przygotowujemy z myślą o drogach gminnych i powiatowych (pula w najbliższym konkursie 21 mln euro, czyli ok. 90 mln złotych), drogach wojewódzkich w pięciu największych miastach regionu (w najbliższym konkursie 18 mln euro, blisko 80 mln złotych) oraz drogach wojewódzkich zarządzanych przez administrację marszałkowską (tryb pozakonkursowy, 101 mln euro, czyli ok. 430 mln złotych).

Jakie są planowane działania rozbudowy infrastruktury w województwie w najbliższym czasie?

Przed nami kontynuacja integracji transportu publicznego – realizacja pakietu przedsięwzięć pod hasłem BiT City 2.
Celem jest lepsze skomunikowanie Bydgoszczy i Torunia z pozostałymi większymi miastami regionu – Włocławkiem, Grudziądzem i Inowrocławiem.

W minionej perspektywie finansowej, dzięki zaangażowaniu środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zrealizowaliśmy szereg inwestycji modernizacyjnych dotyczących wszystkich szpitali wojewódzkich. Skala tych przedsięwzięć pozwoliła je określić jako nasz medyczny pakiet stulecia. Teraz przystępujemy do jego drugiego etapu, którym obejmujemy wszystkie wojewódzkie lecznice, gdzie proces unowocześnienia infrastruktury rozpoczęto w etapie pierwszym. Jest wśród nich Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, który w wyniku planowanej rozbudowy niemal podwoi liczbę łóżek, powierzchnia szpitalna powiększy się o 60 proc. Program obejmuje także m.in. rozbudowę Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, zakupy wyposażenia i aparatury dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii oraz Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy, budowę polikliniki w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz modernizację kolejnych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu.

Planujemy ponadto potężne przedsięwzięcie infrastrukturalne w dziedzinie kultury – rozbudowę Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Pracujemy nad koncepcją rozbudowy gmachu oraz montażem finansowym inwestycji.

Pod jakim względem województwo jest bardziej konkurencyjne na tle pozostałych?

Kujawsko-pomorskie ma szereg atutów, które czynią z niego region bardzo atrakcyjny inwestycyjnie i konkurencyjny. Co bardzo ważne – są to walory trwałe i także w przewidywalnej przyszłości będą nadal zwiększać naszą konkurencyjność. Na uwagę zasługuje np. potencjał uzdrowiskowy, który lokuje region na drugiej pozycji w kraju, a dwa z trzech regionalnych uzdrowisk – Ciechocinek i Inowrocław – znajdują się w ścisłej czołówce największych uzdrowisk w Polsce. Kujawsko-pomorskie, z 34 tego typu placówkami, jest na czwartym miejscu w kraju pod względem liczby posiadanych sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych i zakładów rehabilitacji leczniczej. Pod względem liczby kuracjuszy, z blisko 125 tys. gości rocznie, sytuujemy się na miejscu drugim.

Innym przykładem jest zdolność do produkcji na dużą skalę wysokiej jakości żywności. Należymy do największych producentów rolnych w kraju. Nasze grunty orne osiągają najwyższe ceny w Polsce – cena hektara wyniosła w 2015 r. prawie 41 tys. złotych, to wyżej nawet niż w Wielkopolsce.

Wyróżnia nas ponadto mechanizm wspierania rozwoju społeczności lokalnych. W naszym województwie wielomilionową pulą środków z kilku unijnych programów będą dysponować lokalne grupy działania, czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz samorządów. Tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, których realizacja właśnie się rozpoczyna.

Środki, którymi dysponują lokalne grupy działania, zostaną przeznaczone m.in. na aktywizację społeczną i zawodową, w tym wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Społeczności lokalne na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców mogą także liczyć na dofinansowanie inwestycji w dziedzinie rewitalizacji i rozbudowy publicznej infrastruktury, a także na działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości, w tym tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.

W krajowej czołówce jesteśmy także w dziedzinie infrastruktury sportowej. W latach 2008–2016 samorząd województwa udzielił wsparcia na realizację 384 tego rodzaju przedsięwzięć. Mamy u nas 213 boisk zbudowanych w ramach programu „Orlik”, co daje nam trzecie miejsce w kraju, powstało też 86 hal lub sal sportowych, 11 basenów pływackich, 12 stadionów, 12 boisk piłkarskich, 37 boisk wielofunkcyjnych oraz 13 innych obiektów sportowych. Łączny koszt to ponad 900 mln złotych. W planach mamy m.in. budowę krytej 50-metrowej pływalni w Bydgoszczy i centrum sportów wodnych w Kruszwicy.

W Kujawsko-Pomorskiem działa 14 podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w Barcinie, Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Kowalewie Pomorskim, Janikowie, Lipnie, Łysomicach, Rypinie, Toruniu, Świeciu, Wąbrzeźnie i Włocławku – o łącznej powierzchni ponad 800 hektarów.

Które inwestycje są obecnie kluczowe?

Koniecznością jest rozbudowa i modernizacja sieci najważniejszych dróg – mam na myśli budowę ekspresówek S5 i S10 (przynajmniej na odcinku od Piły do Warszawy) oraz przebudowa bardzo ważnych dla funkcjonowania województwa dróg krajowych 15 i 25. Bardzo istotna jest przebudowa, do standardów umożliwiających rozwijanie prędkości co najmniej 160 km/h, linii kolejowych łączących Kujawsko-Pomorskie z sąsiednimi ośrodkami regionalnymi – a więc przede wszystkim linii 18 w kierunku Warszawy i Łodzi oraz linii 131 i 353 w kierunkach Poznania, Gdańska i Olsztyna.

Bardzo dużą szansą rozwojową województwa – i impulsem rozwojowym o znaczeniu narodowym – może być zagospodarowanie Doliny Dolnej Wisły. Zależy nam na doprowadzeniu do budowy portu rzecznego i terminala multimodalnego w rejonie Bydgoszczy – Solca Kujawskiego, który stanowiłby zaplecze dla portów morskich Trójmiasta. Byłoby to nie tylko rozwiązanie nowoczesne i przyjazne środowisku. Platforma dawałaby też nowe możliwości biznesowe i znaczącą liczbę miejsc pracy.

Niezbędna jest także realizacja drugiego stopnia wodnego na Wiśle w rejonie Siarzewa. To bardzo istotne w aspekcie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale równie ważne w kontekście produkcji czystej energii, poprawy żeglowności rzeki i lepszych warunków dla nawadniania pól w tym rejonie. Wartością dodaną będzie stworzenie warunków dla turystyki i rekreacji wodniackiej w bliskim sąsiedztwie Torunia i Włocławka.

Jak przebiega budowa ścieżek rowerowych?

W ostatnich latach zbudowaliśmy w regionie ponad 750 km ścieżek rowerowych. Powstał m.in. 100-kilometrowy szlak rowerowy łączący Koronowo nad Jeziorem Koronowskim i Bydgoszcz z Toruniem, wytyczyliśmy też 450-kilometrowy odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej.

Ścieżki rowerowe traktujemy nie tylko jako ułatwienie turystyki rowerowej, ale też jako podstawę do promowania w regionie nowych, bardziej ekologicznych standardów mobilności. W naszym nowym Regionalnym Programie Operacyjnym 20 mln euro to kwota dedykowana wyłącznie na realizację ścieżek, głównie w obszarach wiejskich lub w mniejszych miastach. Wiele kilometrów ścieżek powstanie też w miastach większych. Jeszcze w 2016 r. przewidujemy ogłoszenie kilku konkursów w celu dofinansowania tego rodzaju przedsięwzięć, kolejne zaplanowano na lata następne.

Czy zostały zrealizowane inwestycje drogowe w systemie PPP?

Prowadzimy dialog konkurencyjny, w ramach którego chcemy wyłonić wykonawcę, który podejmie się modernizacji i przebudowy części dróg w naszym regionie. Przeprowadzone zostały niezbędne badania techniczne, kompleksowe rozpoznanie dróg wojewódzkich w rejonie Włocławka: ocena stanu nawierzchni jezdni oraz poboczy i odwodnienia dróg wojewódzkich. Zaproponowano różne warianty zastosowania technologii do budowy czy przebudowy oraz ich utrzymania przez partnera prywatnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a także utrzymania w formule „utrzymaj standard”.

Po wybraniu nowego doradcy technicznego wspólnie wypracowaliśmy standardy dotyczące zimowego, bieżącego utrzymania dróg, budowy i przebudowy dróg wojewódzkich oraz propozycję katalogu kar. Jesteśmy na etapie ustalania mechanizmu wynagradzania i ewentualnych potrąceń, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Kolejnym krokiem jest wypracowanie mechanizmów naliczania kar oraz wynagradzania prywatnego partnera. Po ustaleniu tych kluczowych kwestii wznowimy rozmowy w ramach dialogu konkurencyjnego.

Dziękuję za rozmowę.       

poniedziałek, 23 maj 2016 09:23

Cztery branże przyszłości

Napisane przez
Cztery branże przyszłości

Potencjał innowacyjny województwa lubelskiego został poddany analizie. Po wyodrębnieniu obszarów inteligentnych specjalizacji określono wyzwania i uwarunkowania oraz kierunki rozwojowe regionu. Firmy, które będą działać w wyróżnionych branżach, mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:15

Najważniejsze jest wspieranie innowacji

Napisane przez
Najważniejsze jest wspieranie innowacji

Potencjalnym inwestorom województwo lubelskie oferuje silne zaplecze naukowo-techniczne, liczne tereny przeznaczone pod zabudowę, nieruchomości po atrakcyjnych cenach oraz…  konkurencyjne koszty pracy. Z marszałkiem województwa SŁAWOMIREM SOSNOWSKIM rozmawia Michał Rogoziński.

poniedziałek, 21 marzec 2016 14:29

Złote branże Dolnego Śląska

Napisane przez
Złote branże Dolnego Śląska

Władze wojewódzkie wpisały sześć dziedzin do „Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”. Wykorzystując wsparcie unijnych funduszy, mają one stać się lokomotywami postępu nauki i gospodarki.

poniedziałek, 21 marzec 2016 14:18

Rozwój i innowacje kluczem do sukcesu

Napisane przez
Rozwój i innowacje kluczem do sukcesu

Dolny Śląsk imponuje tempem rozwoju i przyciąga inwestorów z całego świata. Wyróżnia się niskim bezrobociem, wysokim PKB oraz najwyższym w Polsce poziomem uprzemysłowienia. Z marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim rozmawia Michał Rogoziński.

czwartek, 10 grudzień 2015 00:00

Śląsk interdyscyplinarny

Napisane przez
Śląsk interdyscyplinarny

Olbrzymie nakłady na inwestycje w przemyśle to tylko jedno z narzędzi pobudzania rozwoju całego regionu śląskiego. O nowym podejściu do polityki proinnowacyjnej opartej na regionalnych specjalizacjach, o zachętach dla inwestorów oraz budowaniu segmentu nowoczesnych usług dla biznesu mówi Barbara Szafir, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w rozmowie z Marzeną Zbierską.

poniedziałek, 22 grudzień 2014 00:00

Dekady dobrej energii

Napisane przez
Olgierd Geblewicz

Gospodarcze wzmocnienie Pomorza Zachodniego to efekt wspierania działalności badawczo-rozwojowej, inwestowania w infrastrukturę transportową oraz wykorzystywania szans, jakie daje położenie geograficzne.
Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, stawia sobie śmiałe cele. W rozmowie z Marzeną Zbierską rysuje wizję rozwoju regionu nie tylko na najbliższe lata.

Strona 2 z 3

Logowanie