WydarzeniaKonferencje, Szkolenia, Warsztaty

Monday, 26 September 2016 14:21

Prelegenci „Prawne i jakościowe aspekty budowy dróg samorządowych”

Sylwester GruszczynskiSylwester Gruszczyński – pełni funkcję kierownika segmentu Drogi Lokalne w LafargeHolcim w Polsce. Od pięciu lat zajmuje się tematyką poprawy jakości dróg lokalnych. Autor kilkunastu artykułów i referatów na temat wykorzystania w drogownictwie spoiw hydraulicznych z udziałem popiołów lotnych oraz betonu wałowanego (RCC) do nawierzchni dróg o mniejszym natężeniu ruchu.
Zasiada w dwóch komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Budowy i Utrzymania Dróg oraz Robót Ziemnych.
Od dwóch lat wspiera ekspercko lokalnych wykonawców drogowych w realizacjach eksperymentalnych odcinków w technologii RCC. Prowadzi szkolenia i prelekcje w zakresie propagowania technologii nawierzchni betonowych, uczestniczy również w seminariach i konferencjach specjalistycznych.
Zdjęcie: Archiwum SG

 

 

Lukasz MarcinkiewiczŁukasz Marcinkiewicz – inżynier budownictwa ze specjalnością budowa i eksploatacja autostrad. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Projektant drogowy z uprawnieniami i 10-letnim doświadczeniem przy realizacji największych projektów drogowych w Polsce. Pracował zarówno w roli projektanta, jak i kierownika projektów. W tym okresie uczestnik wielu konferencji poświęconych infrastrukturze i otoczeniu biznesowemu. Od dwóch lat odpowiedzialny za rozwój technologii i usług dedykowanych szeroko pojętemu budownictwu infrastrukturalnemu w firmie LafargeHolcim. Prowadzi usługi doradztwa i projektowania drogowego, wprowadza nowe produkty i rozwiązania dla infrastruktury, zajmuje się promocją zrównoważonego budownictwa, udziela wsparcia kluczowym inwestycjom infrastrukturalnym.
Zdjęcie: Jacek Bojarski

 

Marcin NaroznikMarcin Narożnik – inżynier budownictwa drogowego. Swoje 13-letnie doświadczenie zdobywał w wielu międzynarodowych organizacjach, realizując duże projekty infrastrukturalne zarówno jako projektant, wykonawca, jak i inspektor nadzoru inwestorskiego. Od 2012 roku członek stowarzyszenia SIDIR rozpowszechniającego w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC. Obecnie pracuje w LafargeHolcim na stanowisku kierownika ds. rozwoju inżynierii komunikacyjnej, odpowiedzialny jest za rozwijanie współpracy z biurami projektowymi oraz wykonawcami operującymi na rynku infrastruktury.
Zdjęcie: Archiwum MN

Jaroslaw RokitaJarosław Rokita – doradca techniczny w segmencie Infrastruktura w LafargeHolcim w Polsce. Od ośmiu lat związany z wykonawstwem oraz technologią robót drogowych, w szczególności w zakresie konstrukcji nawierzchni drogowych. Uczestniczył w realizacji dużych zadań infrastrukturalnych w Polsce m.in. autostradowych i lotniskowych. W LafargeHolcim odpowiedzialny za wsparcie technologiczne klientów infrastrukturalnych, również w zakresie stosowania kruszyw w budownictwie komunikacyjnym, ulepszania i stabilizowania podłoża spoiwami hydraulicznymi.
Zdjęcie: Archiwum JR

 

 

 

Tomasz RudnickiDr inż. Tomasz Rudnicki – absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej o specjalności Drogi, Ulice i Lotniska (1998). Od roku 2005 dr nauk technicznych w zakresie budownictwa drogowego (doktoryzował się na Politechnice Szczecińskiej, na Wydziale Budownictwa i Architektury). Od 1998 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Dróg i Lotnisk Politechniki Szczecińskiej, a od roku 2005 na stanowisku adiunkta w Politechnice Szczecińskiej. Od 2011 roku zatrudniony jako adiunkt w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Od 2002 roku związany z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W 2008 roku został zastępcą generalnego dyrektora GDDKiA. Od kwietnia 2015 do grudnia 2015 roku pełnił obowiązki generalnego dyrektora GDDKiA.
Jest absolwentem Zarządzania i Finansowania Infrastruktury Drogowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA (Master of Business Administration) – Szkoły Biznesu – studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej.
Członek sekcji Inżynierii Komunikacyjnej i sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Polskiej Akademii Nauk.
Posiada szeroką wiedzę z zakresu technologii budowy dróg, budowania organizacji oraz zarządzania i utrzymania infrastruktury drogowej. Przez ostatnie osiem lat kierował programem budowy dróg krajowych i nadzorował jego realizację (wartość programu to ponad 110 mld zł) w zakresie etapu przygotowania, postępowań przetargowych, nadzoru nad procesem budowy i zmian technologii, a także tworzył system nadzoru nad jakością nowo budowanych dróg i zajmował się diagnostyką istniejących dróg.
Dr inż. Tomasz Rudnicki jest współautorem książki pt. Budownictwo ogólne, tomu 1: Materiały i wyroby budowlane; napisał rozdział 11 pracy zbiorowej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Bogusława Stefańczyka zatytułowanej Tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane (Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005) r. oraz jest współautorem książki Betony ultrawysokowartościowe, a także pracy zbiorowej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka, rozdziału 4: Zasady projektowania betonów wysokowartościowych (Polski Cement, Kraków 2008). Jest autorem kilkunastu artykułów w czasopismach technicznych oraz w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz referatów naukowych.
Zdjęcie: Archiwum TR

Siwik RobertRobert Siwik – przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz właściciel butikowej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik. Posiada prawie 10-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych, inwestycyjno-budowlanych oraz arbitrażu. Doradzał na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie postępowań odwoławczych przed KIO, m.in. w największych krajowych przetargach z branż infrastrukturalnej, energetycznej, kolejowej, medycznej oraz transportu publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał we współpracy z polskimi biurami międzynarodowych oraz krajowych kancelarii prawnych oraz przez prawie trzy lata pełniąc funkcję sekretarza Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration oraz arbiter (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich). Wykładowca prawa zamówień publicznych z dziedziny procesu inwestycyjno-budowlanego na studiach podyplomowych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz z zakresu prawa zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor ponad 60 publikacji naukowych dotyczących prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, handlowego oraz arbitrażu. Prelegent licznych polskich i zagranicznych konferencji naukowych, seminariów i warsztatów z zakresu prawa zamówień publicznych. We wrześniu 2013 roku został uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w prestiżowym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” – „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra”, gdzie doceniono m.in. jego doświadczenie związane z prawem zamówień publicznych oraz arbitrażem.
Zdjęcie: Archiwum RS

Maciej SypekMaciej Sypek – szef krajowego działu wsparcia technicznego w LafargeHolcim w Polsce. Doświadczenie zdobywał, zarządzając laboratoriami betonu w Lafarge oraz rozwijając sprzedaż, również wśród klientów z segmentu infrastruktury. Zasiada w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zajmującym się prefabrykacją. Od 10 lat zajmuje się tematyką z zakresu cementu, betonu, spoiw drogowych oraz kruszyw.
Jest absolwentem kierunku technologii chemicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Szkoły Biznesu - studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej.
Zdjęcie: Archiwum MS

 

Logowanie