InfrastrukturaMiesięcznik

środa, 01 sierpień 2018 00:00

Przemyślane inwestowanie Wyróżniony

Napisane przez  Michał Rogoziński

Na co przeznaczyć posiadane fundusze, by wspierać własny rozwój? Każda gmina ma na to inny pomysł, ale cel jest zawsze ten sam – łatwiejsze funkcjonowanie oraz wykorzystanie mocnych stron regionu. Warto podpatrzeć innych, może dostarczą ciekawych inspiracji.

Na południu Polski ciekawe inwestycje są prowadzone w Piekarach Śląskich. Gmina wspiera przede wszystkim sport i rekreację, edukację, zdrowie, rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz infrastrukturę drogową.

PIEKARY ŚLĄSKIE – DLA DUCHA, DLA CIAŁA I DLA KIEROWCÓW

W 2017 roku zakończono rozbudowę bazy sportowej na terenie MOSiR, termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 i dostosowanie budynku przy ul. Bytomskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby miejskiego żłobka. Stworzono i doposażono pracownie w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych przy ul. Bytomskiej, przygotowano infrastrukturę umożliwiającą lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na zdegradowanym terenie poprzemysłowym oraz przebudowano ul. Brynicką.

Koszt tej ostatniej inwestycji wyniósł 2,2 mln zł. W efekcie powstały: droga o nawierzchni asfaltobetonowej i szerokości 6 m, chodnik z kostki betonowej i ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej i szerokości 2 m.
Te wszystkie zmiany przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i komunikacji. Ale na tym nie koniec – część rozległych inwestycji w gminie trwa nadal.

W ostatnim czasie został rozbudowany szpital miejski przy ul. Szpitalnej wraz z infrastrukturą i adaptacją budynków do nowych funkcji. Zadanie jest realizowane ze środków własnych, do tej pory poniesiono koszty w wysokości około 43 mln zł. Ostatni etap tej inwestycji obejmował budowę centralnej tlenowni z instalacją gazów medycznych.
– Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom odpowiednią opiekę medyczną w nowoczesnej placówce zdrowia – mówi Sylwia Łysakowska z Zespołu Prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

– Całość przekłada się na poprawę warunków przestrzennych i technicznych szpitala, zwiększenie dostępności oferowanych przez placówkę świadczeń zdrowotnych, podniesienie jakości usług medycznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii, a także poziomu bezpieczeństwa pacjentów. Wzrósł również komfort pacjentów i personelu szpitala, ponieważ stworzono odpowiednie warunki przyjmowania chorych – wylicza Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich.

Warto również zwrócić uwagę na rekordową inwestycję w Piekarach Śląskich, czyli kompleksowy remont osiedla Wieczorka, na który władze przeznaczyły blisko 100 mln zł. Projekt rewitalizacyjny zakłada zmianę systemu ogrzewania budynków. Zlikwidowane zostaną piece węglowe, a 81 budynków zyska podłączenie do centralnego ogrzewania. Następnie będzie wykonana kompleksowa termomodernizacja.

– Koniec z nieszczelnymi kominami, ryzykiem zaczadzenia, nieszczelnymi oknami, wilgocią czy sypiącymi się tynkami. W ciągu czterech lat osiedle całkowicie się zmieni. Architekci wzorowali się na najlepszych rozwiązaniach krajowych i zagranicznych – podkreśla pani prezydent.

Na inwestycji skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i środowisko. Miasto pozyskało 50 mln zł z WFOŚ, na które składają się: dotacja bezzwrotna w wysokości 30 mln zł oraz nieoprocentowana pożyczka w wysokości 20 mln zł. Wkład własny do tego projektu to 25 mln zł, z czego 20 mln pochodzi z kasy miejskiej, a 5 mln pokrywają właściciele mieszkań.

Piekary Śląskie zdobyły także ponad 5 mln dotacji z funduszy europejskich na likwidację niskiej emisji i poprawę energetyczną pięciu budynków wielorodzinnych oraz dwóch budynków użyteczności publicznej – Miejskiego Gimnazjum nr 2 (w przyszłości – Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2) oraz Miejskiego Przedszkola nr 7.

Na uwagę zasługuje utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich przy ul. Kusocińskiego i Żwirki. Zadanie otrzymało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020, a koszt inwestycji zamknie się w 4,8 mln zł. Celem jest poprawa świadczenia usług społecznych w regionie.

Trwa również budowa kąpieliska oraz wodnego placu zabaw na terenie MOSiR i zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki przy ul. Janty.

– W tym drugim przypadku wykonano ogrodzony wybieg dla psów wraz z wyposażeniem, tj. równoważnią, tunelem, stacjonatą, slalomem, stołem oraz elementami małej architektury, takimi jak ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, kosze na psie odchody – tłumaczy Adam Maruszczyk, naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

– Wzdłuż wybiegu dla psów wybudowano 48 miejsc postojowych, w tym cztery dla osób z niepełnosprawnością.

– Druga część inwestycji polegała na budowie ścieżek i chodników dla pieszych, dodatkowych 45 miejsc postojowych (w tym trzech dla osób z niepełnosprawnością). Na „wystającym” przykryciu rzeki Szarlejki, znajdującej się w tej części inwestycji, po wykonaniu prac renowacyjnych zostały zamontowane ławki typu fala, a na pozostałym obszarze rozmieszczono elementy małej architektury – stojak na rowery, ławki i kosze na śmieci.

Oprócz trwających lub zakończonych inwestycji gmina Piekary Śląskie planuje w najbliższym czasie kolejne wydatki. Przede wszystkim zostanie zrewitalizowany park przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, na co w latach 2018–2019 zostanie przeznaczonych około 8,3 mln zł.

– W ramach zadania przewiduje się budowę placu zabaw, ścieżki rowerowej, boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem i oświetleniem, przyłączy wody i sieci energetycznej oraz fontanny typu „mokry chodnik” – wymienia Krzysztof Turzański, zastępca prezydenta miasta. – Wejścia do parku mają zachować dawną lokalizację. Planuje się częściową segregację ruchu pieszego i rowerowego. Zaplanowano nasadzenia drzew o ciekawych formach pokrojowych oraz kwitnących krzewów i bylin.

Gmina nie zapomina o potrzebach kierowców, dlatego najbliższe wydatki obejmą modernizację dróg. Zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Podmiejskiej z drogą wojewódzką nr 911, a sama ul. Podmiejska w Piekarach Śląskich zostanie połączona drogą z ul. Szybową w Radzionkowie. Natomiast ul. Powstańców Warszawskich będzie połączona z ul. Bytomską.

Przemieszczanie się ma też usprawnić budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich.

– Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego typu „parkuj i jedź” oraz ścieżek rowerowych ma na celu obniżenie emisyjności CO2 i innych zanieczyszczeń poprzez umożliwienie zastosowania ekologicznych środków transportu, czyli rowerów – tłumaczy Turzański.

– Dodatkowo inwestycja wpłynie na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i ograniczy indywidualny ruch samochodów w centrum Piekar Śląskich na rzecz komunikacji publicznej. W bieżącym roku planowana jest realizacja etapu dotyczącego węzła przesiadkowego i trasy nr 22. Koszt inwestycji to około 23 mln zł.

WŁADYSŁAWOWO – DROGI, CHODNIKI I REKREACJA

Przemyślane gospodarowanie budżetem można zaobserwować w wielu innych gminach, w tym we Władysławowie na północy kraju. Miasto to inwestuje głównie w infrastrukturę drogową oraz chodniki i rozmaite udogodnienia dla turystów.

Jedną z flagowych inwestycji gminy jest kompleksowa przebudowa ul. Hryniewieckiego, która stanowi kluczowy element miasta. Powstała już ważna kanalizacja deszczowa, teraz prace będą się skupiać na wykonaniu nowej nawierzchni ulicy oraz w rejonie jej skrzyżowań z ul. Kolejową i Morską.

Wyremontowane zostaną chodniki, na których pojawią się płyty chodnikowe i estetyczna kostka brukowa. W efekcie powstaną alejki spacerowe, prowadzące wzdłuż wejść na plażę, uzupełnione o elementy małej architektury, służące rekreacji i miłemu spędzaniu wolnego czasu. Koszt inwestycji ma wynieść prawie 6,5 mln zł, z czego około 4,5 mln zł udało się pozyskać ze środków zewnętrznych.

– Ta inwestycja to niezwykle strategiczne zadanie z perspektywy gminy Władysławowo. Drogi w bliskim sąsiedztwie plaży zmienią swoje oblicze, a – co ważne – przy tej okazji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. Jestem bardzo zadowolony, że na to przedsięwzięcie udało się nam uzyskać, we współpracy z sąsiednimi samorządami, wsparcie ze środków unijnych. Dzięki temu niezwłocznie możemy przystąpić do jego realizacji – mówi burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

Jako strategiczne wymieniane są też inne inwestycje, które zostały już zrealizowane. Można do nich zaliczyć przede wszystkim: nowe rondo na skrzyżowaniu drogi na Łebcz z ul. Żwirową i Drogą Chłapowską we Władysławowie, przebudowę ul. Żwirowej, najbardziej popularne w Chłapowie zejście na plażę nr 14, wyposażone obecnie w trwałe i bezpieczne schody z estetycznego drewna syntetycznego, a także nową kładkę. Jest szeroka na 3 m i długa na ponad kilometr. Dzięki niej osoby niepełnosprawne, rodziny z dziećmi w wózkach oraz pozostali turyści i mieszkańcy mogą wygodnie i bezpiecznie spacerować po władysławowskiej plaży.

BOLESŁAWIEC – REKREACJA NAD BOBREM

Władze Bolesławca również postanowiły zainwestować w rozszerzenie możliwości spędzania wolego czasu przez mieszkańców. W okolicach miasta powstaje obiekt sportowo-rekreacyjny nad rzeką Bóbr. Wokół ścianki wspinaczkowej układane są bezpieczne, barwne, odporne na warunki atmosferyczne nawierzchnie poliuretanowe.

Zagospodarowanie terenu zostało podzielone na kilka etapów. W tym roku powstaną pumptrack, skatepark i ścianka wspinaczkowa. Pumptrack ma być ogromnym i bardzo urozmaiconym torem typu flow track, łączącym sekcje wyścigowe, flow (do oddawania skoków) oraz easy dla początkujących i średnio zaawansowanych. Nie zapomniano o najmłodszych użytkownikach.

W ramach tegorocznego zadania zaplanowano również utwardzenie dróg wokół budowanych obiektów, pochylnie, przebudowę schodów oraz montaż elementów małej architektury. Wykonawcą jest firma PARK-M Poland z siedzibą w Starym Sączu. Koszt robót wynosi 5,7 mln zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

– Na uwagę zasługuje fakt, że technologia realizacji inwestycji uwzględnia warunki lokalizacji w terenie, który znajduje się w sąsiedztwie obszaru ewentualnego zagrożenia powodziowego. Chociaż sama inwestycja nie powstaje na terenie zalewowym, to konstrukcja obiektów i ich fundamenty zostały tak zaprojektowane, aby je zabezpieczyć przed dodatkowymi obciążeniami działającymi na obiekty budowlane w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego i powodzi – podkreśla Agnieszka Gergont, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bolesławiec.

Jako kolejny etap zagospodarowania terenu nad Bobrem zaplanowano budowę parku sensorycznego, boiska do piłki siatkowej, szatni, placów zabaw, strefy imprez, strefy grillowej, pomostu dla kajaków, plaży i miejsc postojowych dla samochodów.

Każda gmina ma inny pomysł na wykorzystanie funduszy, którymi dysponuje. Mądrze prowadzone inwestycje ułatwiają funkcjonowanie oraz wpływają na zadowolenie mieszkańców i przyjezdnych. Dzięki temu żyje się łatwiej i można w pełni korzystać z mocnych stron regionu.

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 19:01

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie