×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 878

InfrastrukturaMiesięcznik

środa, 03 styczeń 2018 20:20

Warmia i Mazury miejscem, w którym warto żyć

Napisane przez 
Warmia i Mazury miejscem, w którym warto żyć Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

– Warmia i Mazury nadrabiają dystans rozwojowy w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej, systematycznie zwiększając swój udział w średniej wartości unijnego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg parytetu siły nabywczej waluty – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Jakie są inteligentne specjalizacje regionu i czym kierował się zarząd województwa przy ich wyborze?

W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 zapisaliśmy trzy inteligentne specjalizacje. Pierwsza z nich to ekonomia wody – bazująca na największych w Polsce zasobach wód powierzchniowych, a także na produkcji jachtów i usług związanych z tymi branżami. Druga to żywność wysokiej jakości – bazująca na tradycyjnej, silnej pozycji rolnictwa w regionie. Trzecia to drewno i meblarstwo – również osadzona w tradycji regionu i oparta o lokalny sektor meblarski oraz szerokie wykorzystanie drewna.

Na swoje inteligentne specjalizacje, które stymulować będą rozwój regionu, województwo warmińsko-mazurskie wybrało więc dziedziny już dobrze tu ugruntowane i wynikające z walorów regionu?

Zgadza się, a wyboru dokonano po wieloetapowych konsultacjach z naukowcami, samorządowcami, przedstawicielami biznesu oraz powołanymi w tym celu zespołami roboczymi. Argumentem za – oprócz tradycji w tych branżach i bogatych zasobów naturalnych – był dostęp do specjalistów oraz sieć szkolnictwa, która kształci kadry we wszystkich tych gałęziach przemysłu.

Idea specjalizacji polega na prostej zasadzie – żeby rozwijać to, co już robimy dobrze. Zaczynanie od podstaw wiązałoby się z ogromnymi kosztami i długim oczekiwaniem na efekt. Doskonaląc już rozwiniętą branżę, generujemy pewnego rodzaju efekt domina – jeden sektor ciągnie za sobą kolejne. To dużo efektywniejsze działanie. Na przykład za stoczniami idą firmy produkujące żagle, maszty, olinowanie, tapicerkę, osprzęt, elektronikę, silniki. Pracę mają konstruktorzy, szkutnicy, monterzy, mechanicy, stolarze, handlowcy, firmy transportowe i czarterowe.

A jakie miejsce w strategii rozwoju regionu zajmują zagadnienia związane z ochroną środowiska?

Strategia opiera się na koncepcji trzech płaszczyzn rozwoju, które obejmują ludzi, gospodarkę i relacje między człowiekiem a gospodarką. Płaszczyzny zostały osadzone w środowisku przyrodniczym, ponieważ to w nim odbywają się wszelkie działania człowieka. W naszym regionie środowisko naturalne determinuje zachowania przedsiębiorców, postawy społeczne czy charakter i rodzaje relacji między człowiekiem a gospodarką.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego ochronie środowiska dedykowane są dwie osie priorytetowe: oś 4 Efektywność energetyczna i oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, na które zarezerwowano łącznie 373 mln euro.

Na czym dokładnie się koncentrują?

Oś 4 koncentruje się na działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego województwa w oparciu o źródła odnawialne i możliwości odbioru wytworzonej energii, racjonalizację zużycia energii w sektorze MŚP, budownictwie i systemach transportowych w miastach. Z kolei działania osi 5 skoncentrowane są na dziedzinach środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur najbardziej zagrożonych degradacją lub wymagających usunięcia istniejących zagrożeń. Przewidziane zadania to m.in.: realizacja projektów obejmujących selektywną zbiórkę odpadów i zapobiegających powstawaniu odpadów; budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich; ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior m.in. poprzez ich rekultywację. Priorytetowo będą traktowane inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody położonych na obszarach Natura 2000.

Z jakich programów wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, który jest programem krajowym, oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. RPO WiM 2014–2020 wskazuje kierunki najsilniej wpływające na rozwój Warmii i Mazur. Określa działania, które dzięki funduszom z Unii Europejskiej wzmocnią pozycję naszego województwa. Program koncentruje się na gospodarce i kształceniu kadr, wprowadzaniu zmian na rynku pracy, poprawie dostępu do usług publicznych.

Za sprawą RPO gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego też gros środków będzie przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i projekty innowacyjne łączące sferę biznesu oraz nauki. Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, którym dedykowane są cztery osie. Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, której celem jest budowanie i rozwijanie nowoczesnej infrastruktury badawczej, wzrost innowacyjności firm, zwłaszcza MŚP, wsparcie przedsiębiorczości, a tym samym poprawa atrakcyjności gospodarki województwa.

Oś 4 Efektywność energetyczna, oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, a także oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, której rezultatem ma być zmniejszenie odsetka ludności korzystającej z pomocy społecznej, spadek bezrobocia oraz lepsze dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i wyższego do potrzeb rynku pracy.

Jaka jest Pana osobista wizja rozwoju województwa?

Zbieżna z wizją rozwoju, którą zapisaliśmy w naszej strategii, a której hasło brzmi: „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć” – niezależnie od wieku, wykształcenia, stanu posiadania, pochodzenia czy płci. Ta wizja zaczyna się urzeczywistniać: bogactwu natury towarzyszy harmonijny rozwój infrastruktury i coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wszystko, czego potrzeba do życia, znajduje się w jednym miejscu. Tu pracujemy i tu odpoczywamy. Minuty dzielą nas od lokalizacji, gdzie po pracy można znaleźć wytchnienie, jakiego inni szukają dopiero na wczasach. Na Warmii i Mazurach swobodnie można też zaspokoić potrzeby kulturalne, prężnie działają teatry i filharmonia. Szeroka oferta edukacyjna umożliwia zdobywanie wykształcenia na miejscu. Nasz region stwarza kompleksowe warunki do życia.

Jaki kurs obrał zarząd województwa?

Zrównoważony rozwój oparty o produkcję, przetwórstwo i usługi to obecnie azymut regionu. Napędu dodają nam inteligentne specjalizacje. To wszystko ma finalnie doprowadzić do stworzenia warunków uzyskania dobrej płacy za dobrą pracę. Tego chcą pracownicy, to samo jest przedmiotem troski samorządów. Każdy szczebel administracji samorządowej stara się pomóc przedsiębiorcom, przyznawane są rozmaite ulgi.

Warmia i Mazury nadrabiają dystans rozwojowy w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej, systematycznie zwiększając swój udział w średniej wartości unijnego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg parytetu siły nabywczej waluty. Obserwujemy szybszy niż w innych częściach kraju wzrost wydajności pracy, który w najbliższych latach może być najistotniejszym źródłem wzrostu gospodarczego, biorąc pod uwagę zachodzące przemiany demograficzne. W naszym regionie zwiększa się także liczba osób pracujących i podmiotów gospodarczych.

Pozytywną tendencją jest również zmniejszenie dystansu między stopą bezrobocia w kraju i w regionie. Dzięki licznym inwestycjom w infrastrukturę transportową znacznej poprawie uległa dostępność komunikacyjna województwa, spodziewana jest też jej dalsza poprawa. Wszystko to potwierdza efekty długofalowego, strategicznego podejścia do rozwoju naszego województwa, które z pewnością będą intensyfikować się w kolejnych latach.

Dziękujemy za rozmowę.

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 19:50

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie