×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 878

InfrastrukturaMiesięcznik

wtorek, 03 styczeń 2017 17:31

Zero wypadków na budowach

Napisane przez 
Zero wypadków na budowach Fot. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Branża budowlana w ciągu ostatnich lat bardzo się rozwinęła pod wieloma względami. Dzięki wykorzystaniu dofinansowań Unii Europejskiej powstała w naszym kraju nowoczesna infrastruktura. Niestety, nie osiągnęliśmy trwałej poprawy w zakresie obniżenia liczby wypadków śmiertelnych. Na placach budów, według statystyki prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, ginie ponad 100 osób rocznie.

W 2010 r. Tadeusz Zając, główny inspektor pracy, i Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, zainicjowali w gronie czołowych menadżerów branży – prezesów i generalnych wykonawców – koncepcję współpracy mającej na celu trwałe ograniczenie liczby wypadków na budowach. Pomysł był bardzo trafiony, okazało się bowiem, że wszyscy mają podobne problemy z bezpieczeństwem. Jednak potencjał jednej firmy to za mało. Potrzebne były i są nadal zmiany w zakresie kultury i organizacji pracy w całym łańcuchu działań związanych z realizacją inwestycji budowlanej. Słabym ogniwem jest niski poziom bezpieczeństwa w firmach podwykonawczych, i to w większości ich pracownicy ulegają tragicznym wypadkom na budowach. Przeanalizowano doświadczenia z inicjatywy, która sprawdziła się w Wielkiej Brytanii, i wtedy zapadła decyzja o podjęciu szerokiej współpracy – zawarto Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Zjednoczenie wykonawców

Zaczęło się od siedmiu firm. Dziś inicjatywa zrzesza już 12 generalnych wykonawców działających na rynku polskim. Są nimi: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, PORR Polska Infrastructure, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud. W planach na najbliższy czas jest dołączenie kolejnych sygnatariuszy. Także i mniejsze firmy budowlane gotowe są wprowadzić u siebie standardy oraz rozwiązania wypracowane przez Porozumienie. Przeprowadzono już wizytę na budowie Rembor General – to pierwszy krok do współpracy.

Struktura organizacji

Przy formowaniu organizacji szefowie przedsiębiorstw stworzyli efektywną strukturę. Kluczowe decyzje podejmuje komitet sterujący, składający się z prezesów. Jego prace organizuje prezydent wybierany na dwuletnią kadencję. Spotkania w tym gronie odbywają raz na kwartał. Cele i zadania realizuje grupa robocza, złożona z menadżerów BHP wszystkich firm, która spotyka się raz w miesiącu. Grupa podzielona jest na zespoły projektowe. Całość koordynuje osoba na stałe pracująca dla Porozumienia.

Obszary priorytetowe

„Zero wypadków” to cel nadrzędny Porozumienia. Oznacza to eliminowanie nieszczęśliwych zdarzeń na etapie powstawania przyczyn pierwotnych.

Przeanalizowano dotychczasowe działania w obszarze BHP, podejmowane przez poszczególne korporacje, efekty tych działań oraz możliwości współpracy z instytucjami wspierającymi. Okazało się, że każdy realizuje wymagania prawne i systemowe w inny sposób. Było to dużym problemem dla podwykonawców oraz ich pracowników. Brak jednolitych metod działania uniemożliwiał poprawę bezpieczeństwa pracowników w czasie robót, w skali całego rynku. Ustalono też, że budowanie w sposób bezpieczny wymaga poszerzenia kompetencji na wszystkich szczeblach organizacji. Zaczynając od szeregowych pracowników, przez poziomy kierownicze i menadżerskie, na zarządach kończąc. Potrzebne są jednolite działania.

Wyznaczono więc cele strategiczne i określono obszary priorytetowe – jest ich pięć: wykwalifikowana siła robocza, szkolenia BHP, podwykonawcy, zarządzanie ryzykiem, kultura BHP. Do obszarów przygotowana została lista kluczowych projektów.

1. Wykwalifikowana siła robocza – system certyfikacji System powstaje na bazie ustawy o Krajowej Ramie Kwalifikacji. Obejmuje on zarówno opis kwalifikacji, jak też możliwość ich zdobywania drogą pozaszkolną, np. na podstawie praktyki. Będą one potwierdzane w jednostkach certyfikujących, posiadających akredytację ministerstw odpowiednich dla branży. Rozpoczynamy współpracę przy określaniu ramy sektorowej dla budownictwa.

2. Szkolenia BHP – szkolenia informacyjne przed rozpoczęciem prac Zaczęliśmy od dostarczenia pracownikom, rozpoczynającym prace na budowie, podstawowej wiedzy na temat zagrożeń i profilaktyki. Realizowane jest to podczas szkolenia informacyjnego, które przechodzi każda osoba wchodząca na plac budowy. Informacja zwrotna od pracowników była pozytywna. Dziś szkolenie jest przeprowadzane na budowach. Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniem dla małych budów liniowych, które trwają tylko kilka dni.

3. Szkolenia BHP – szkolenia okresowe i egzamin Opracowane zostały programy i materiały obowiązkowych szkoleń okresowych BHP. Skierowane są one do pracowników produkcyjnych i kierowników. Przygotowano je specjalnie dla pracowników budów. W firmach Porozumienia średnia ocena szkoleń wystawiona przez uczestników z ostatnich czterech lat wynosi 4,8 w skali 1–5. To najwyższe oceny ze wszystkich rodzajów szkoleń. Skorzystano z doświadczeń firmy Skanska i jej zespołu eksperckiego. W 2016 r. zrealizowany został wspólny projekt z ZUS – w ramach programu prewencyjnego zostało przeszkolonych 3,2 tys. budowlańców we wszystkich województwach. Są już plany kontynuacji tego projektu w kolejnym roku. Niezbędne jest także podniesienie jakości szkoleń na rynku. W tym celu dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z siedmioma firmami szkoleniowymi uczestniczącymi w projekcie, są to: Feuer, BHP-Platforma.pl, Seka, Sela-BHP, Secura, Tam Szkolenia, Team Prevent. Tworzą one z nami programy, materiały i poddają trenerów naszej selekcji. Szkolenia są już dostępne w całej Polsce.

4. Szkolenia BHP – warsztaty dla pracowników fizycznych, kwadranse BHP To krótkie spotkania kierownictwa budów z pracownikami sił własnych i podwykonawców. Projekt jest w przygotowaniu, zakładamy jego ukończenie do Tygodnia Bezpieczeństwa, który przypada na 8–14 maja 2017 r. Materiały zostaną też opublikowane na stronie: www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl.

5. Podwykonawcy – spotkania wprowadzające firmę na budowę Projekt jest w przygotowaniu, jego celem jest spotkanie kierownictwa firmy podwykonawczej z kierownikiem budowy. Ma ono na celu ustalenie szczegółów dotyczących organizacji prac.

6. Szkolenia BHP – szkolenia dla nadzoru na budowie Kierownictwo budów to inżynierowie z bardzo dużą wiedzą techniczną. Jednak zarządzanie budową wymaga także kompetencji menadżerskich z zakresu zarządzania i rozwoju pracowników. Projekt jest obecnie w przygotowaniu.

7. Podwykonawcy – ujednolicenie zapisów umownych Projekt został już wdrożony we wszystkich firmach, w umowach na wykonawstwo i transport. Partner biznesowy współpracujący z sygnatariuszami Porozumienia w każdej z firm spotyka się z takimi samymi wymaganiami BHP w umowie. Obecnie przygotowywane są jednolite wymagania dla umów na roboty żelbetowe i dostawy szalunków.

8. Podwykonawcy – weryfikacja i prekwalifikacja podwykonawców To duże wyzwanie; jest w pierwszej fazie wdrożenia. Jego celem jest ustalenie, jakie zabezpieczenia BHP uwzględnione są w wycenie robót. Na dziś wypracowana została wspólna część zapytania ofertowego. Kolejne kroki, takie jak negocjacje i ocena podwykonawcy po zakończonej współpracy, są w przygotowaniu.

9. Zarządzanie ryzykiem – ocena ryzyka zadania, instrukcja bezpiecznego wykonywania robót To jeden z ważniejszych projektów, dzięki któremu na budowach zaczęło funkcjonować planowanie zadań z uwzględnieniem BHP. Sporządzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót i zapoznanie z nią pracowników jest obowiązkiem prawnym. W pierwszej kolejności Porozumienie zaczęło od wypracowania jednolitego wzorca IBWR. W ostatnich miesiącach przeprowadzono rewizję formularza po trzech latach jego funkcjonowania. Wprowadzonych zostanie w nim kilka zmian. Odbywa się to na podstawie konsultacji z pracownikami budów.

10. Zarządzanie ryzykiem – standardy dla prac szczególnie niebezpiecznych Żeby dobrze zorganizować pracę na budowie, trzeba uwzględnić wiele czynników i dynamikę zmian przestrzeni. To wymaga ogromnego doświadczenia i wiedzy z różnych dziedzin. Przygotowaliśmy standardy dla pięciu rodzajów robót: prac na wysokości, transportu pionowego, wykopów, prac rozbiórkowych i organizacji placu budowy. Zostały one opublikowane na stronie internetowej: www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/standardy_bhp_wymagania_minimalne.html. Stanowią niezbędne minimum, jakie należy spełnić, żeby realizować pracę na budowie z uwzględnieniem wymagań prawa i norm technicznych.

11. Kultura BHP – wymiana doświadczeń, dobrych i złych, informacje o wypadkach i dobrych praktykach Sygnatariusze korzystają ze swoich doświadczeń i analizują wspólnie przyczyny wypadków. Przy wypadkach śmiertelnych robią to również prezesi, omawiając wnioski mające znaczenie dla całej organizacji.

12. Kultura BHP – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Współpracujący w Porozumieniu wymieniają się informacjami nie tylko między sobą, ale publikują też na swojej stronie internetowej i w prasie branżowej. Przykładem budowania kultury BHP jest Tydzień Bezpieczeństwa. Akcja promująca właściwe postawy, w której co roku bierze udział ponad 30 tys. pracowników z naszych budów.

Porozumienie uczestniczy też w konsultacjach dotyczących przygotowania przepisów prawa, w tym kodeksu budowlanego i rozporządzeń szczegółowych, zawierających wymagania BHP dla pracy na budowie. Prowadzone też są rozmowy z partnerami zajmującymi się robotami specjalistycznymi, ze środowiskiem operatorów żurawi oraz z dostawcami materiałów.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie po kilku latach funkcjonowania stworzyło fundamenty do zmian. Niestety, zmiany nawyków nie dokona się za pomocą procedur, to ciężka praca z ludźmi, którzy muszą zacząć postrzegać wymogi BHP jako integralny element procesu budowy. 

Ostatnio zmieniany czwartek, 11 maj 2017 17:44

Logowanie