×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 878

InfrastrukturaMiesięcznik

środa, 02 listopad 2016 20:05

Trzy filary rozwoju

Napisane przez 

Michał Rogoziński

Lubuskie kładzie szczególny nacisk na podniesienie innowacyjności regionu przez rozwój inteligentnych specjalizacji. Określono cele operacyjne i wyróżniono branże, które mają stać się motorem napędowym województwa.

Jednym z priorytetów Lubuskiego jest dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku, szczególnie w dziedzinach wpisujących się w inteligentne specjalizacje. Chodzi tu przede wszystkim o poprawę dostępności wyposażenia technicznego, które jest niezbędne do kształcenia zawodowego odpowiadającego potrzebom rynku.

– Zależy nam na wspieraniu rozwoju uczniów w zakresie kreatywności i innowacyjności – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. – Istotne jest również promowanie współpracy przedsiębiorców i szkół kształcenia ustawicznego odpowiadającej potrzebom rynku oraz udział przedsiębiorstw w programach.

To pierwszy z trzech celów operacyjnych regionu. Kolejny skupia się na zwiększeniu proinnowacyjności przedsiębiorstw. Można tutaj wyróżnić kilka działań strategicznych. Plan przewiduje m.in. zachęcanie do zachowań innowacyjnych przez współfinansowanie prac B+R. Przedsiębiorstwa mogą również liczyć na wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz działania ukierunkowane na pozyskiwanie doświadczeń: misje, wizyty studyjne i dobre praktyki.

– Wspieramy wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa instrumentów ochrony własności intelektualnej oraz motywujemy je do procesu przedsiębiorczego odkrywania. Zależy nam na wzmocnieniu współpracy międzybranżowej – podkreśla Polak.

Ostatni cel operacyjny dotyczy rozwoju szeroko pojętych inwestycji w innowacje. Region premiuje wszystkie działania, które są realizowane w partnerstwie, oraz działalność innowacyjną. Władzom zależy na rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, a także laboratoriów, które zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie projektowe. W uzyskaniu dofinansowań mają pomóc przede wszystkim uproszczone procedury aplikowania o środki, ale również stosowanie systemu popytowego na badania realizowane przez sektor nauki.

Program rozwoju innowacji

„Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego” został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego 26 lipca 2016 r. Jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014–2020 i ma charakter strategiczno-wdrożeniowy. Jego realizacja wymaga kontynuacji procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz współpracy na poziomie instytucjonalnym, w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. PRI WL musi być również regularnie aktualizowany, co najmniej raz w okresie programowania.

Efektem wdrożenia PRI WL powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu dzięki rozwojowi nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji. Będą one osiągnięte zarówno przez zwiększanie wartości dodanej w sektorach tradycyjnie obecnych w regionie, jak i przez inwestycje w rozwój nowych, innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się branż.

Komisja Europejska po przeanalizowaniu PRI WL 5 sierpnia 2016 r. uznała za spełniony ex ante warunek dotyczący inteligentnych specjalizacji oraz budowy systemu wdrażania. Jest to warunek niezbędny m.in. do uruchomienia środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w Osi Priorytetowej 1, Gospodarka i innowacje.

– Program zawiera m.in. wnioski z ogólnej diagnozy regionu, inteligentne specjalizacje wraz z opisem przedsiębiorczego odkrywania oraz wizję rozwoju całego regionu, włącznie z głównymi priorytetami – wyjaśnia Polak.

Poza tym w dokumencie znajdują się informacje o systemie celów i działań strategicznych, zarówno o charakterze horyzontalnym, jak i specyficznym dla poszczególnych obszarów. Zawiera on ponadto wzmianki na temat systemu wdrażania, zasad monitoringu i ewaluacji oraz założeń systemu finansowania PRI WL.

Inteligentne specjalizacje...

W ramach inteligentnych specjalizacji zostały także wyróżnione trzy branże.

Pierwsza dotyczy zielonej gospodarki oraz ekoinnowacji. Obejmuje technologie środowiskowe, w tym m.in. produkty, procesy technologiczne, usługi, koncepcje i działania, które powodują mniejsze obciążenie środowiska naturalnego. Zalicza się do niej również biogospodarkę, obejmującą wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w rozmaitej formie.

– Ekoinnowcje i zielona gospodarka to wysoko zaawansowane usługi środowiskowe, komplementarne w stosunku do obszaru technologicznego, obejmujące przede wszystkim usługi laboratoryjne oraz projektowe – tłumaczy Polak. – Do tej inteligentnej specjalizacji zaliczają się też inne branże wspomagające, takie jak: sektor ICT, przemysł metalowy, świadczący usługi dla obszaru technologii i usług środowiskowych, oraz procesy logistyczne.

Druga branża promuje ekorozwój, czyli skupia się na zdrowiu i jakości życia. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozwój metod leczenia na bazie technologii medycznych oraz aparatury medycznej, a także o wysoko zaawansowane usługi medyczne obejmujące profilaktykę i rehabilitację. Ta gałąź to także turystyka zdrowotna, bezpieczna żywność oraz branże powiązane: sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne (np. dystrybucja i magazynowanie).

Ostatnia inteligentna specjalizacja w Lubuskiem jest z kolei reprezentowana przez innowacyjny przemysł i zrównoważony rozwój. Branżę tworzą przede wszystkim inteligentne media i infotainment, ale również Internet rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe i tak powszechne w ostatnim czasie zabezpieczenie wrażliwych danych. Region kładzie też nacisk na inne rodzaje produkcji.

– Wyróżniliśmy przemysł metalowy, czyli przedsiębiorstwa produkujące maszyny, urządzenia, zespoły i części metalowe oraz konstrukcje – mówi Polak. – Oprócz tego trzecia inteligentna specjalizacja skupia się na przemyśle motoryzacyjnym, wydobywczym, energetycznym oraz drzewnym, meblarskim i papierniczym – dodaje.

Trzy zróżnicowane sektory oraz ściśle określone cele operacyjne mają za zadanie podnieść innowacyjność regionu oraz przyspieszyć dalszy rozwój, na czym z pewnością skorzystają nie tylko przedsiębiorcy.  

Ostatnio zmieniany niedziela, 30 kwiecień 2017 20:14

Logowanie