×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 878

InfrastrukturaMiesięcznik

środa, 05 październik 2016 13:32

Połączyć siły, by osiągnąć sukces

Napisane przez 

Michał Rogoziński

Dzięki współpracy nauki i biznesu wiele barier może zostać przełamanych. Realizowane w województwie kujawsko-pomorskim projekty najczęściej dotyczą innowacji produktowych i procesowych. Zdarzają się jednak także zlecenia dotyczące innowacji organizacyjnych, czyli poprawy warunków pracy w danej firmie. Korzyści są obustronne.

Uczelnia staje się bardziej rozpoznawalna wśród pracodawców i kandydatów na studia. Poprawia jakość kształcenia i zwiększa szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia. Firmy zmniejszają koszty oraz ryzyko działalności, a przy okazji promują swój wizerunek atrakcyjnego partnera.

Niestety wciąż istnieją przeszkody utrudniające współdziałanie tych podmiotów. Najczęściej wymienia się brak uregulowań, które promowałyby tego rodzaju współpracę. Przedsiębiorcy wprost wskazują, że najlepszym sposobem na stymulowanie innowacyjności byłoby stworzenie aktów prawnych, które zachęcałyby do inwestowania w badania.

Inna sprawa, że małym i średnim firmom brakuje kapitału, który mogłyby przeznaczyć na zamówienie badań czy rozwojowych rozwiązań. Częściowe rozwiązanie tego problemu stanowią dotacje, za które można zakupić usługi badawczo-rozwojowe. Chodzi tu przede wszystkim o bony na innowacje czy vouchery badawcze.

Przedsiębiorcy skłonni są jednak płacić za jasno określone rezultaty, które przyniosą im wymierne korzyści. Niestety, specyfika badań polega na tym, że są one obarczone ryzykiem i nie zawsze można zagwarantować ich pozytywny wynik. Czasem współpracę utrudnia też rozbieżność interesów bądź różne rozumienie celowości wspieranych przez biznes badań. Zazwyczaj jednak wspólny wysiłek nauki i biznesu jest owocny.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Większość współpracujących z uniwersytetem przedsiębiorców zrzeszona jest w klastrach gospodarczych: Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, Bydgoskim Klastrze Informatycznym i Agro Klastrze Kujawy. W działaniach na rzecz integracji środowisk szczególny nacisk kładzie się na praktyczny wymiar innowacji, tak aby obie strony znały zakres potencjalnej współpracy, swe intencje oraz wzajemne oczekiwania.

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wskazuje jednostki uczelni, których zadaniem jest stymulowanie tego rodzaju współpracy – są to centra transferu technologii oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Do ich zadań należy m.in. koordynacja procesu komercjalizacji twórczych rezultatów prac naukowców.

Współpraca jednostek naukowych z biznesem może przybierać różne formy. W latach 2013–2015 UKW realizował projekt „Efektywne i skuteczne partnerstwo B+R sukcesem innowacji”.

– Jego celem było wzmocnienie trwałych mechanizmów współpracy nauki i biznesu. Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia potencjału wdrożeniowego wyników badań naukowych do gospodarki, a także na poprawę dostępu do informacji o wzajemnych potrzebach i ofertach instytucji naukowych i przedsiębiorstw – mówi Michał Majcherek z Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW.

Celem kolejnego projektu – „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” – było opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i wdrożenie do 2015 r. modelu współpracy studentów, absolwentów i pracowników naukowych z przedsiębiorcami. Rozwiązanie to ma także pomóc środowisku akademickiemu zaspokoić potrzeby nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Realizowane w ramach projektu przedsięwzięcia umożliwiły zacieśnienie współpracy z przedstawicielami lokalnego biznesu.

– Przetestowano innowacyjne instrumenty współpracy z przedsiębiorstwami. Zachęcono studentów i promotorów do opracowywania innowacyjnych rozwiązań m.in. z wykorzystaniem technologii ICT – wylicza M. Majcherek.

Powstanie Centrum Transferu Technologii i Innowacji zaktywizowało UKW do podejmowania działań na rzecz gospodarki. Funkcjonujące od 1 lipca 2015 r. Centrum skupia się na budowaniu relacji z przedsiębiorcami oraz samorządami terytorialnymi, w tym z samorządem województwa. Już w pierwszym półroczu funkcjonowania przeprowadzono spotkania grupowe i indywidualne z ok. 100 przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą na rzecz innowacyjności.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Działający w ramach Inkubatora Innowacyjności naukowcy opracowali i wdrożyli system rozwoju innowacji gospodarczych opartych na wiedzy. Jego nadrzędnym celem jest transfer wiedzy do gospodarki oraz łączenie przedsiębiorców z naukowcami. Zorganizowano kilkanaście spotkań z cyklu „Nauka–Biznes” w Toruniu i Bydgoszczy, w których wzięło udział ok. 70 firm i podmiotów gospodarczych, głównie z województwa kujawsko-pomorskiego.

– Spotkania miały za zadanie zbliżyć środowiska naukowców i przedsiębiorców, umożliwić wymianę poglądów, a przede wszystkim przedstawić wzajemne oczekiwnia. Brak zaufania to od lat największa przeszkoda współdziałania tych grup zawodowych – mówi dr Ewa Walusiak-Bednarek, przedstawiciel biura prasowego UMK.

Integracja środowisk naukowców i przedsiębiorców była także celem, który przyświecał twórcom portalu internetowego Akademicka Platforma Innowacji (https://innowacje.umk.pl), gdzie prezentowane są oferty nauki dla biznesu.

Jednym z rezultatów przeprowadzonego audytu jednostek naukowych było wskazanie wynalazków o największym potencjale komercjalizacyjnym.

– Cztery wynalazki uzyskały łącznie 10 medali złotych, trzy srebrne i Puchar Przewodniczącego Jury. Wszystkie nagrodzone projekty zostały skomercjalizowane, tj. zostały założone spółki spin off – zaznacza dr E. Walusiak-Bednarek.

System służący podtrzymywaniu istniejących kontaktów nauki z biznesem oraz nawiązywaniu nowych w celu komercjalizacji rezultatów prac badawczych wzbudził zainteresowanie amerykańskiego edukacyjnego kanału telewizyjnego Discovery. Jego dziennikarze przygotowali program na temat toruńskiego środowiska naukowego oraz innowacyjnych technologii z regionu.

Dzięki działaniom Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. do tej pory powstało 25 spółek przygotowujących rewolucyjne produkty dla rozmaitych branż. Wiele z nich wspiera rozwój infrastruktury lub pomaga w ochronie środowiska.

Instytut Technik Węglowych sp. z o.o. planuje wprowadzić produkt zawierający smar grafenowy, a także uruchomić produkcję na skalę półprzemysłową nanorurek węglowych, które jako dodatek zwiększają wytrzymałość materiałów kompozytowych.

Unmanned Solutions sp. z o.o. zamierza rozwinąć technikę dronową w obszarze pojazdów wodnych i podwodnych wykorzystywanych do ochrony środowiska.

W 2015 r. wynalazek Instytutu Technik Sensorycznych sp. z o.o. zdobył złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych „Intarg” w Krakowie. Spółka posiada działający prototyp urządzenia do badania poziomu stężenia zawartości jonów siarkowych, fosforanowych i azotowych, wykorzystujący elektrody jonoselektywne i metody elektrochemiczne.

Niezwykłym rozwiązaniem może się również pochwalić spółka Bionitec, która wprowadza na rynek stacje biomonitoringu, wykorzystujące siły natury i nowoczesną technologię. Małże, które są bioindykatorami, połączone są z sensorami, które potrafią odczytać reakcje mięczaków na zmiany biochemiczne zachodzące w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych.

Uczelnie województwa kujawsko-pomorskiego realizują innowacyjne projekty i starają się przełamywać bariery utrudniające współpracę nauki i biznesu. Efekty komercjalizacji badań doceniane są nie tylko w Polsce, na czym korzystają zarówno uczelnie, jak i przedsiębiorcy. Oba środowiska zdają sobie sprawę, że innowacyjność to dziś jeden z warunków decydujących o konkurencyjności gospodarki.

Ostatnio zmieniany piątek, 28 kwiecień 2017 13:42

Logowanie