WydarzeniaKonferencje, Szkolenia, Warsztaty

czwartek, 13 październik 2016 18:42

Prelegenci "Inżynieria wartości w praktyce II"

Krzysztof BłażejowskiDr inż. Krzysztof Błażejowski – inżynier budownictwa drogowego z 20-letnim doświadczeniem. Od początku zajmuje się technologią nawierzchni drogowych. Specjalizuje się w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz diagnostyce zniszczonych nawierzchni. Jest współautorem opracowanej w 1997 r. metody wizualnej oceny stanu nawierzchni BIKB-IBDM.
Jest autorem ponad 50 publikacji z dziedziny techniki drogowej oraz 7 książek (w tym wydanej w 2010 r. w USA na temat mieszanki SMA).
Zasiada w dwóch komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: ds. asfaltów i ds. materiałów do budowy dróg. Jest rzeczoznawcą SITK w dziedzinie nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dotyczące technologii nawierzchni, a także występuje na seminariach i konferencjach.
Zdjęcie: B.Skrzyński Art-Zoom

Janusz RymszaProf. nzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza – pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
Jest autorem metody określania nośności użytkowej eksploatowanych obiektów mostowych RYM-IBDiM. Za jej opracowanie i wdrożenie w 2002 r. otrzymał nagrodę ministra infrastruktury. W 2004 r. zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad metodę wprowadzono do stosowania.
W latach 1999–2004 pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Związku Mostowców RP, w latach 2002–2010 – sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w latach 2011–2014 – przewodniczącego komisji ds. finansów Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Obecnie jest członkiem Rady Naukowej przy GDDKiA, członkiem Komitetu Sterującego Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA pn. Rozwój Innowacji Drogowych oraz zastępcą przewodniczącego Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego.
Zdjęcie: Jacek Bojarski

Krzysztof KondraciukKrzysztof Kondraciuk – absolwent Wydziałów Budownictwa o specjalności drogi, ulice i lotniska Politechniki Białostockiej oraz Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z drogownictwem związany jest od 1983 roku. Pracę rozpoczął w Obwodzie Drogowym Rejonu Dróg Publicznych w Białymstoku. W latach 90. pracował jako kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Łapach i jako inspektor nadzoru w Zarządzie Dróg Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Później był dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. W latach 2003–2008 został zastępcą dyrektora, a w latach 2008–2010 dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Od 2016 roku jest dyrektorem Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Zdjęcia: GDDKiA

 

 

Andrzej Maciejewski

Andrzej Maciejewski – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Nadzoruje obszary zarządzania siecią dróg krajowych w zakresie zarządzania majątkiem, ruchem, bezpieczeństwem oraz zarządzania kryzysowego. Jest odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych na drogach (systemów ITS – Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem oraz Elektronicznego Systemu Poboru Opłat).
Ma 38 lat, ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Otrzymał też stypendium Departamentu Stanu USA w zakresie modeli nowoczesnego zarządzania.
Zdjęcie: GDDKiA

Robert SiwikRobert Siwik – przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników
Posiada prawie 10-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych, inwestycyjno-budowlanych oraz arbitrażu. Doradzał na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie postępowań odwoławczych przed KIO, m.in. w największych krajowych przetargach z branży infrastrukturalnej, energetycznej, kolejowej, medycznej oraz transportu publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z polskimi biurami międzynarodowych oraz krajowych kancelarii prawnych oraz przez prawie 3 lata pełniąc funkcję Sekretarza Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration oraz arbiter (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich). Wykładowca prawa zamówień publicznych z dziedziny procesu inwestycyjno-budowlanego na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, handlowego oraz arbitrażu, w tym współautor komentarza do „Kodeksu spółek handlowych” wydawnictwa C.H. Beck w serii Duże Komentarze Becka, Warszawa 2014. Prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych. We wrześniu 2013 r. został uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w prestiżowym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra”, gdzie doceniono m.in. jego doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych oraz arbitrażu.
Zdjęcie: Zbiory własne R. Siwika

Leszek Sekulski – absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej o na kierunku Budownictwo, w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad związany jest od 2006 roku. Obecnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
Jako ekspert w dziedzinie inteligentnych systemów i zarządzania ruchem brał udział w tworzeniu założeń do Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, był uczestnikiem zespołu tworzącego nowy model utrzymania dróg „Utrzymaj Standard”. Doświadczenie techniczne i uprawnienia budowlane zdobył, prowadząc inwestycje drogowe na terenie Mazowsza.

Adam ZofkaProf. nzw. dr hab. inż. Adam Zofka – pracuje obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM). Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. innowacyjne materiały budowlane, diagnostykę stanu oraz projektowanie systemów utrzymania nawierzchni drogowych i lotniskowych. Prof. Zofka posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektach badawczych w Europie i USA. W 2007 roku obronił doktorat na University of Minnesota (USA) i pracował następnie przez pięć lat na stanowisku profesora na University of Connecticut (USA), zanim podjął pracę w IBDiM w 2012 roku. Prof. Zofka jest autorem lub współautorem ponad 100 opracowań naukowych. Występował na wielu konferencjach naukowych. Jest aktywnym członkiem kilku stowarzyszeń międzynarodowych, w tym: EATA, TRB, RILEM oraz ISAP.
Zdjęcie: Zbiory własne A. Zofki

Logowanie