InfrastrukturaMiesięcznik

poniedziałek, 21 marzec 2016 14:35

Kto pyta, nie błądzi

Napisane przez  Michał Rogoziński

W jaki sposób nauka wpływa na rozwój biznesu? Firmy zyskują nowe kontakty, partnerów, wiedzę, technologię i rynki zbytu, a gospodarka staje się bardziej innowacyjna. Na Dolnym Śląsku wiele uczelni współpracuje z przedsiębiorstwami, czego efektem są ciekawe projekty. W konsekwencji region się szybciej rozwija, a występujące na rynku pracy niepożądane zjawiska zostają zminimalizowane. Uczelnie wyższe udowadniają, że współpraca z biznesem może być bardzo korzystna dla obu stron.

Tak naprawdę kluczową rolę w gospodarce odgrywa wiedza. Jest podstawowym i najważniejszym źródłem informacji, dlatego zarówno firmy, jak i całe gospodarki opierają na niej swoją strategię rozwoju.

Priorytetem placówek edukacyjnych jest nauka. Nie są one podmiotami rynkowymi, a efekty ich współpracy z przedsiębiorstwami potrafią zaskakiwać. Jednak to właśnie uczelnie dysponują dostępem do najnowszych technologii i aktualnej wiedzy – żal nie skorzystać z tak kuszących możliwości.

Uniwersytet Ekonomiczny
Uczelnia współpracuje z firmami – od mikro do makro – reprezentującymi rozmaite sektory gospodarki polskiej, funkcjonującymi zarówno na rynku lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym.

– W ramach współpracy z jednostkami biznesowymi Uniwersytet Ekonomiczny podejmuje się realizacji dużych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, przygotowuje też ekspertyzy dotyczące innowacyjności produktów oraz rozwiązań, które firmy zamierzają wdrożyć i pozyskać na nie środki ze źródeł zewnętrznych – wyjaśnia prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska, prorektor ds. nauki.

Projekty realizowane są w ramach Klastra Nutribiomed, Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), Konsorcjum Naukowo-Badawczego Uniwersytetów Wrocławskich, konsorcjum Klastra Badań i Rozwoju oraz Innowacji. Uniwersytet dysponuje również własnymi centrami naukowymi, w tym Akademickim Centrum Badań i Rozwoju BioR&D (ACBiR) oraz Akademickim Centrum Innowacji Biznesowych (ACIB).

Zrealizowanie projektu nie oznacza zakończenia współpracy uczelni z biznesem. Partnerzy nieustannie angażują się w rozwój nauki i edukacji, czego dowodem są zawarte porozumienia. Korzyści wynikające z podjęcia współpracy są obustronne. Pracownicy naukowo-dydaktyczni zyskują szerokie możliwości praktycznej weryfikacji specjalistycznej wiedzy, prowadzenia badań naukowych oraz uzyskiwania wiarygodnych wyników. Przedsiębiorcy z kolei otrzymują dostęp do źródeł informacji z wielu dziedzin wiedzy, dzięki czemu mogą np. udoskonalić funkcjonowanie swoich firm.

Niezaprzeczalnym atutem UE jest interdyscyplinarność jego oferty, która obejmuje zarówno usprawnianie procesów techniczno-technologicznych, jak i rozwiązywanie kwestii ekonomicznych i organizacyjnych.

Zdobyte podczas współpracy z przedsiębiorcami doświadczenie pomogło w opracowaniu modelu komercjalizacji wyników badań oraz zarządzania prawami własności intelektualnej naukowców i uczelni. Przykładem projekt „Wortal Transferu Wiedzy” realizowany przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy udziale partnerów: Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Głównym celem projektu było usprawnienie komunikacji między nauką a biznesem oraz wypracowanie sposobów dopasowania oferty naukowej do potrzeb jednostek gospodarczych.

– Biznes coraz częściej przekonuje się, że współpraca z doświadczoną i cenioną kadrą naukową jest gwarancją sukcesu. Niestety brak środków, głównie w firmach sektora MSP, na sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych istotnie ogranicza owo współdziałanie – zauważa pani prorektor.

W tej sytuacji z pomocą przychodzą programy międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne dotyczące finansowania prac badawczo-rozwojowych.
– Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu Transnational LOGistics’ Improvement through Cloud computing and innovAtive cooperative business modeLs. Opracowany model Cloud Computing to nowatorskie narzędzie służące redukcji kosztów transakcyjnych związanych z międzynarodową współpracą w dziedzinie logistyki. Przedsięwzięcie było finansowane ze środków programu Central Europe oraz Inteligentnego Kokpitu Menedżerskiego – informuje prof. M. W. Kopertyńska.

Zadaniem kokpitu jest ułatwienie menedżerom małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) analizowania sytuacji ekonomicznej ich firm z uwzględnieniem warunków panujących na rynku. Rozwiązanie to wzbogaca i rozszerza metody monitorowania działalności firmy.

Uniwersytet Przyrodniczy
Każdego roku uczelnia patentuje kilkadziesiąt wynalazków. Największą wagę przywiązuje do gospodarczego wykorzystania wszystkich odkryć. Jednym z ostatnich, którym się szczyci, są tzw. geokompozyty sorbujące wodę. Zakres zastosowania wynalazku jest bardzo szeroki – od rolnictwa po budownictwo. W tym drugim przypadku używany jest głównie do drenażu gruntów, uszczelnień, zabezpieczania skarp oraz całych budowli przed erozją.

– Mamy już sporo przykładów praktycznego wykorzystania naszych geokompozytów – mówi dr Krzysztof Lejcuś. – Uszczelniony został nimi wał przeciwpowodziowy w rejonie Oławy, a na Opolszczyźnie wzmocniona skarpa przy drodze, w przypadku której inne technologie zawiodły.
Wynalazek uniwersyteckich badaczy zainteresował również firmę 3M, która chętnie korzysta z innowacji. Dzięki zastosowaniu geokompozytów przyjęło się kilkaset drzew posadzonych w szpalerze w otoczeniu fabryki. Przy tradycyjnych metodach sadzenia przeważnie około 10・20 proc. sadzonek obumiera.

Geokompozyty zyskały uznanie, ponieważ umożliwiły administratorom wielu obiektów uzyskanie oszczędności. Przykładowo samorządowi Opola pozwoliły zmniejszyć wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej – po zastosowaniu innowacji okazało się, że klomby wystarczy podlewać raz w tygodniu.

Prace nad geokompozytami prowadzono w ramach współfinansowanego przez UE Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z udziałem Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

O sukcesie wynalazku świadczą zdobyte nagrody: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grand Prix w konkursie INFRAEKO organizowanym w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko” w Krakowie, a także złoty medal przyznany na XXV Międzynarodowej Wystawie Inwencji, Innowacji i Techn-
ologii ITEX w Kuala Lumpur.

Politechnika Wrocławska
Działalność naukowo-badawcza to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania politechniki. Uczelnia znajduje się w ścisłej czołówce liderów innowacyjności, co znajduje także potwierdzenie w raportach Urzędu Patentowego RP. Popularyzacją jej osiągnięć w sferze biznesu zajmuje się Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką.

– Ośrodek wspiera i inicjuje różnego rodzaju przedsięwzięcia służące nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami środowiska biznesowego. Odpowiada za organizację procesu tej współpracy i koordynację jego przebiegu. Jego głównym zadaniem jest wspieranie przepływu wiedzy i informacji między politechniką a podmiotami zewnętrznymi – wyjaśnia Andrzej Charytoniuk z Biura Prasowego PWr.

Ośrodek opracowuje obecnie ogólnodostępną aplikację, która zintegruje bazy danych, a także otworzy dostęp do wiedzy eksperckiej, nowoczesnych technologii oraz całej infrastruktury badawczej.

Przełomowy dla uczelni okazał się rok 2015, w którym współpraca Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej z przedsiębiorstwami zyskała nową jakość. Ośrodek zakończył pierwszy etap wdrażania oferty usług eksperckich dla gospodarki, a ponadto udzielił blisko 400 porad pracownikom uczelni oraz osobom z zewnątrz.

W okresie od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2015 r. Politechnika Wrocławska zgłosiła 1003 wynalazki, 36 wzorów przemysłowych oraz 12 znaków towarowych. Otrzymała 989 praw wyłącznych i 19 licencji.
– Jednym z głównych założeń strategii działania uczelni jest współpraca z przemysłem. Bogata oferta innowacyjnych laboratoriów i wykwalifikowana kadra gwarantują, że badania i projekty rozwojowe prowadzone na Politechnice Wrocławskiej są na światowym poziomie, a ich efekty stanowią odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki – informuje A. Charytoniuk.

Przykładami skomercjalizowanych rozwiązań są: zbiornik do składowania materiałów trudnosypliwych oraz rękaw do składowania wraz z oprzyrządowaniem pomocniczym opracowany przez prof. Eugeniusza Hotałę z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. Licencję na nie otrzymało przedsiębiorstwo Feerum. Pojawienie się tych wynalazków dowodzi, iż konieczna jest zmiana podejścia do projektowania silosów przeznaczonych do składowania materiałów sypkich, takich jak zboże i piasek. Opuszczając się przy opróżnianiu, elastyczny, walcowy rękaw uniemożliwia powstawanie nawisów materiału. Rozwiązanie to umożliwia usunięcie całej zawartości silosu.

– Ciekawym wynalazkiem jest również wiertło koronowe do wykonywania odwiertów w szczególnie twardym betonie autorstwa prof. Jerzego Hoły i dr. inż. Łukasza Sadowskiego z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego – mówi A. Charytoniuk. – Wiertło ma delikatnie eliptyczny przekrój, przez co nie klinuje się w otworze i przedwcześnie nie zrywa badanej warstwy. Licencję na to rozwiązanie otrzymała firma Gastel Prefabrykacja S.A.

Wiele wskazuje na to, że na współpracy z doświadczoną kadrą naukową biznes może tylko skorzystać. Wraz z dostępem do fachowej wiedzy pojawiają się zupełnie nowe możliwości, a na efekty nie trzeba długo czekać. Innowacyjne rozwiązania sprawiają, że przedsiębiorstwa przekraczają bariery i osiągają kolejne sukcesy.

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie