czwartek, 10 grudzień 2015 00:00

Kryteria oceny ofert na roboty budowlane

Napisane przez  prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza

Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza, a nawet nakazuje stosowanie pozacenowych kryteriów wyboru ofert. Zamawiający z sektora budowlanego wprowadzili więc jako kryteria dodatkowo: termin wykonania zamówienia i okres gwarancji. Praktyka wskazuje, że tylko te firmy, które zaoferują najkrótszy z możliwych okres wykonania zadania, a przy tym najdłuższą gwarancję, uzyskują zlecenie. De facto, gdy wszyscy proponują wypełnienie kryteriów pozacenowych w takim samym stopniu, znowu cena pozostaje jedynym kryterium wyboru.
Tak nie musi być. Tym bardziej, że w związku z koniecznością implementacji dwóch unijnych dyrektyw czeka nas w zamówieniach publicznych swoista rewolucja.

Termin implementacji dyrektyw w państwach członkowskich UE, zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz art. 106 ust. 1 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE, upływa z dniem 18 kwietnia 2016 r. Implementacja dotyczy zarówno zapisów ustawowych, jak i wykonawczych oraz administracyjnych, niezbędnych do wykonania niniejszych dyrektyw. Do wdrożenia zostało więc niewiele czasu, a niektóre zapisy dyrektyw powinny zostać doprecyzowane w dokumentach wykonawczych. Jednym z nich powinien być dokument dotyczący europejskich kryteriów oceny ofert na roboty budowlane.
Niniejsze opracowanie zawiera propozycje kryteriów oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty budowlane – dotyczy więc obu dyrektyw. Kryteria te mogą być wykorzystane również przy udzielaniu zamówień na dostawy lub usługi.

1. Kryteria oceny ofert na roboty budowlane według dyrektyw UE

W ostatnim okresie w Unii Europejskiej znowelizowano dwie najważniejsze dyrektywy dotyczące zamówień publicznych. Są to:

 • dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65), zwana dalej „dyrektywą klasyczną 2014/24/UE”
 • dyrektywa 2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243), zwana dalej „dyrektywą sektorową 2014/25/UE”.
  Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE dotyczy zamówień publicznych związanych z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami (art. 1 ust. 2). Dyrektywa sektorowa 2014/25/UE również dotyczy zamówień publicznych związanych z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami (art. 1 ust. 2), ale udzielanych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (art. 8–14).

Opis kryteriów oceny ofert według dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i dyrektywy sektorowej 2014/25/UE

Kryteria udzielania zamówienia stanowią treść art. 67 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz art. 82 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE. Z uwagi na to, że oba artykuły są identyczne (różnice wynikają z tłumaczenia), należy stwierdzić, że w obu dyrektywach podejście do oceny ofert jest takie samo. W związku z tym w dalszej części opracowania będziemy się odwoływać wyłącznie do dyrektywy klasycznej 2014/24/UE.
Poniżej zamieszczono fragmenty art. 67 „Kryteria udzielenia zamówienia” bez jakiegokolwiek komentarza autorskiego.

„1. (…) instytucje zamawiające opierają udzielanie zamówień publicznych na ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie.

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej określa się na podstawie ceny lub kosztu, z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 68; może ona obejmować najlepszą relację jakości do ceny, którą szacuje się na podstawie kryteriów obejmujących aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne związane z przedmiotem danego zamówienia publicznego. Kryteria takie mogą np. obejmować:

 1.  jakość, w tym wartość techniczną, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne, handel i jego warunki;
 2. organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia; lub
 3. serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji”.

 2. Założenia przyjęte przy formułowaniu kryteriów oceny ofert na roboty budowlane

2.1. Założenia wynikające z zapisów dyrektywy klasycznej 2014/24/UE

2.1.1. Kryteria jako zbiór zamknięty

Zgodnie z zapisem art. 67 ust. 4 „Kryteria udzielenia zamówienia nie mogą skutkować przyznaniem instytucji zamawiającej nieograniczonej swobody wyboru”. Aby instytucja nie miała nieograniczonej swobody wyboru, kryteria powinny stanowić zbiór zamknięty.

2.1.2. Jednoznaczność kryteriów

Zgodnie z zapisem art. 67 ust. 4 kryteria „zapewniają (…) możliwość efektywnej konkurencji i dołączone są do nich specyfikacje, które umożliwiają skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów, tak aby ocenić, na ile oferty spełniają kryteria udzielenia zamówienia”. Aby można było zapewnić skuteczną weryfikację informacji przedstawionych przez oferentów, kryteria powinny być jednoznaczne.

2.1.3. Cykl życia uwzględniony w kryteriach

Zgodnie z zapisem art. 67 ust. 2 ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie zamawiający określa „z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 68”.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 rachunek kosztów cyklu życia obejmuje:

 1. koszty poniesione przez instytucję zamawiającą lub innych użytkowników, takie jak:
  - wykonania (związane z nabyciem)
  - użytkowania, takie jak zużycie energii i innych zasobów
  - utrzymania związane z wycofaniem z eksploatacji, takie jak koszty rozbiórki i recyklingu
 2. koszty przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, np. koszty emisji gazów cieplarnianych, oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu.

Rachunek kosztów cyklu życia można wykorzystać przy szacowaniu kosztu wykonania oraz kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia. Koszty eksploatacji, mające w zdecydowanie większym stopniu charakter szacunkowy niż koszt wykonania, mogą zawierać koszty utrzymania i rozbiórki, z uwzględnieniem recyklingu (raczej nie powinny zawierać kosztów użytkowania, bo koszty ponoszone przez zarządcę nie powinny być łączone z kosztami ponoszonymi przez użytkowników).

2.1.4. Waga kryteriów
Zgodnie z zapisem art. 67 ust. 5 „Instytucja zamawiająca określa w dokumentach zamówienia względną wagę, jaką przypisuje każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (…). Wagi te mogą być wyrażone za pomocą przedziału z odpowiednią rozpiętością maksymalną”. Tak więc każdemu kryterium powinna być przypisana waga.

2.2. Założenia autorskie

2.2.1. Punktowa waga kryteriów

Aby kryteria jakościowe były łatwo porównywalne, powinny być wyrażone w wartościach liczbowych. Najprostszym sposobem oceny ofert jest ocena punktowa, w której najkorzystniejszą ofertą jest ta, która uzyskała największą liczbę punktów. Przyjęto, że oferta może uzyskać co najwyżej 100 punktów.

2.2.2. Podział kryteriów na grupy

Ze względu na obowiązki zamawiającego kryteria oceny ofert podzielono na dwie grupy:

 1. kryteria, w których zamawiający powinien określać poziom spełnienia danego kryterium
 2. kryteria, w których nie zamawiający, a oferent powinien określać poziom spełnienia danego kryterium.

W pierwszej grupie kryteriów oferent otrzymuje punkty wtedy, gdy jego oferta pozwala na wykonanie zamówienia przy innym niż ustalony przez zamawiającego poziomie spełnienia kryteriów. Liczba punktów otrzymana w danym kryterium jest proporcjonalna do różnicy między poziomem spełnienia kryterium przez danego oferenta a poziomem ustalonym przez zamawiającego. Tych kryteriów jest 6 i w niniejszym opracowaniu zestawiono je od numeru pierwszego do szóstego.
W drugiej grupie kryteriów dany oferent otrzymuje punkty w zależności od poziomu spełnienia danego kryterium. Punktem odniesienia jest najwyższy poziom określony przez któregoś z oferentów ubiegających się o zamówienie. Liczba punktów otrzymana w danym kryterium jest proporcjonalna do różnicy między poziomem spełnienia kryterium przez danego oferenta a poziomem najwyższym określonym przez któregoś z oferentów. Tych kryteriów jest 7 i zestawiono je w niniejszym opracowaniu od numeru siódmego do trzynastego.
W sumie kryteriów jest 13, z czego tylko jedno jest związane z kosztem przedmiotu zamówienia.

2.2.3. Równoważność kryteriów kosztu wykonania i kosztów eksploatacji

Zapisy w dyrektywie świadczą o potrzebie specjalnego traktowania kosztu eksploatacji, który należy uwzględniać (art. 67 ust. 2) „z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia”. Ze względu na permanentne przykładanie zbyt dużej wagi do kosztu wykonania przedmiotu zamówienia, a obecnie także przykładanie dużej wagi do kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia wydaje się, że kryterium kosztu wykonania i kryterium kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia powinny mieć taką samą wagę.

2.2.4. Niesprzeczność propozycji kryteriów z zapisami dyrektywy

W niektórych wypadkach zapisy dyrektywy dają państwom członkowskim UE możliwość wyboru wariantu podejścia do danego kryterium. Na przykład koszt wykonania zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 2, może być:

 • jedynym kryterium
 • jednym z kryteriów
 • pominięty, a „wykonawcy konkurują wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe”.

Przedstawiona propozycja kryteriów oceny ofert zawiera doprecyzowanie jednego z podanych w dyrektywie wariantów, zdaniem autora w największym stopniu odpowiadającego polskim warunkom. Proponowane kryteria oceny ofert są niesprzeczne z zapisami dyrektywy.

3. Propozycja jednolitych kryteriów oceny ofert na roboty budowlane

3.1. Kryterium nr 1 – koszt wykonania przedmiotu zamówienia

Jest to kryterium świadczące o możliwościach finansowych i organizacyjnych oferenta – im wyższy koszt przedmiotu zamówienia i dłuższy okres jego wykonania, tym większymi możliwościami finansowymi i organizacyjnymi powinien dysponować oferent. W tym kryterium mieści się unijne kryterium kosztu wykonania przedmiotu zamówienia, a także jego jakość, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników oraz cechy społeczne i środowiskowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 „Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą”. Zgodnie z art. 69 ust. 3 „Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, jeżeli stwierdzą, że jest ona rażąco niska”.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 1:
Zamawiający wyznacza szacunkowy najwyższy koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Określony przez oferenta koszt może być niższy od najwyższego kosztu co najwyżej o 20 proc. Koszt niższy od najwyższego kosztu o więcej niż 20 proc. jest uznawany za rażąco niski. Różnica między najwyższym kosztem wykonania zamówienia a najniższym kosztem określonym przez oferenta jest oceniana na 15 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.
Należy jednak zauważyć, że koszt wykonania przedmiotu zamówienia oszacowany przez zamawiającego może w ogóle nie być brany pod uwagę przy ocenie ofert. Mogłoby tak być, gdyby uznać, że koszt podany przez zamawiającego jest kosztem rynkowym w wypadku danego zamówienia i nie podlega negocjacjom.
W dyrektywie takie rozwiązanie również jest brane pod uwagę. Zgodnie z art. 67 ust. 2 „Składnik kosztowy może mieć również postać stałej ceny lub kosztu stałego, na podstawie których wykonawcy konkurują wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe”. Autor uważa to rozwiązanie za dobre, ale ze względu na zasadniczo różne podejście do kosztu wykonania przedmiotu zamówienia:

 • dotychczasowe, w którym wyłącznie koszt decyduje o ocenie oferty (jego waga jest z zasady większa niż 50 proc.)
 • proponowane w dyrektywie (jako jeden z wariantów), w którym koszt nie ma żadnego wpływu na ocenę oferty autor proponuje rozwiązanie pośrednie, w którym koszt wykonania przedmiotu zamówienia ma taką samą wagę jak koszt jego eksploatacji.

3.2. Kryterium nr 2 – koszt eksploatacji przedmiotu zamówienia

Jest to kryterium łączące unijne kryteria, takie jak: jakość, aspekty społeczne i środowiskowe, handel i jego warunki, serwis posprzedażny, pomoc techniczna i warunki dostawy.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 „Uznaje się, że kryteria udzielenia zamówienia są powiązane z przedmiotem zamówienia publicznego (…) na wszystkich etapach ich cyklu życia”. Zgodnie z art. 68 ust. 1 rachunek kosztów cyklu życia obejmuje m.in. koszty utrzymania i rozbiórki, w tym recyklingu. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że wyżej wymienione koszty są kosztami eksploatacji.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 2:
Zamawiający wyznacza szacunkowy najwyższy koszt eksploatacji przedmiotu zamówienia w całym cyklu życia (bez kosztu wykonania przedmiotu zamówienia). Określony przez oferenta koszt może być niższy od najwyższego kosztu co najwyżej o 20 proc. Różnica między najwyższym kosztem eksploatacji a najniższym kosztem eksploatacji określonym przez oferenta jest oceniana na 15 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

3.3. Kryterium nr 3 – udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia

Jest to kryterium świadczące o stopniu samodzielności oferenta przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia – im większa samodzielność, tym większe prawdopodobieństwo poprawnej koordynacji przy wykonywaniu zamówienia. Wykonując samodzielnie większość robót budowlanych, wykonawca ma realny wpływ na poprawne wykonanie zamówienia. W tym kryterium mieści się unijne kryterium możliwości wymagania wykonywania niektórych zadań przez oferenta.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 „W przypadku zamówień na roboty budowlane (…) instytucje zamawiające mogą wymagać, aby określone kluczowe zadania były wykonywane bezpośrednio przez samego oferenta”. Zgodnie z Załącznikiem XII można wskazać procentową część zamówienia, której realizację wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 3:
Zamawiający wyznacza najniższy udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia przez oferenta, który nie może być mniejszy niż 50 proc. Różnica między największym udziałem procentowym określonym przez oferenta a najmniejszym udziałem procentowym jest oceniana na 10 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

3.4. Kryterium nr 4 – liczba referencji związanych z wykonaniem podobnych zamówień

Jest to kryterium świadczące o doświadczeniu oferenta w wykonywaniu podobnych zamówień. Zgodnie z art. 58 ust. 4 „Instytucje zamawiające mogą w szczególności wymagać, aby wykonawcy mieli wystarczający poziom doświadczenia wykazany odpowiednimi referencjami dotyczącymi zamówień wykonanych wcześniej”. Zgodnie z Załącznikiem XII dowodem zdolności technicznej wykonawców jest „wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w ciągu ostatnich pięciu lat, wraz z zaświadczeniami zadowalającego wykonania”. W tym kryterium mieści się unijne kryterium doświadczenia.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 4:
Referencje powinny dotyczyć okresu 5 lat do momentu ogłoszenia zamówienia. Kryterium powinno być uzależnione od kraju pochodzenia referencji – z państwa UE, w którym jest ogłaszany przetarg, z innego państwa UE lub z państwa spoza UE. Taki sposób oceny referencji uwzględnia stopień znajomości europejskich realiów, w tym obowiązujących w danym państwie UE uwarunkowań prawnych, technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.
Zamawiający wyznacza najniższą liczbę referencji, która nie może być mniejsza niż 2. Określona przez oferenta liczba referencji nie może przekroczyć dwukrotności najniższej liczby referencji. Różnica między największą liczbą referencji określoną przez oferenta a liczbą referencji wyznaczoną przez zamawiającego jest oceniana na 10 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.
W celu porównania liczba referencji jest obliczana jako iloczyn liczby referencji i mnożnika:

 1. 1,0 – gdy zamówienie zrealizowano w państwie UE, w którym ogłoszono przetarg
 2. 0,5 – gdy zamówienie zrealizowano w innym państwie UE lub w państwie trzecim będącym stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (GPA) lub innych umów międzynarodowych
 3. 0,25 – gdy zamówienie zrealizowano w państwie innym niż wymienione w a. i b.

3.5. Kryterium nr 5 – okres wykonania przedmiotu zamówienia

Jest to kryterium świadczące o potencjale oferenta – im krótszy okres wykonania zamówienia, tym większa możliwość szybszego korzystania z przedmiotu zamówienia lub ograniczenia kosztów społecznych wynikających z uciążliwości związanych z wykonywaniem zamówienia. W tym kryterium mieści się unijne kryterium terminu wykonania zamówienia i cech społecznych.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 5:
Zamawiający wyznacza najdłuższy okres wykonania zamówienia. Określony przez oferenta okres może być krótszy od najdłuższego okresu co najwyżej o 20 proc. Różnica między najdłuższym okresem wykonania zamówienia a najkrótszym okresem określonym przez oferenta jest oceniana na 10 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

3.6. Kryterium nr 6 – okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia

Jest to kryterium świadczące o jakości przedmiotu zamówienia – im dłuższy okres gwarancyjny, tym większe prawdopodobieństwo odpowiedniej jakości przedmiotu zamówienia. W tym kryterium w największym stopniu mieści się unijne kryterium jakości.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 6:
Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. Określony przez oferenta okres gwarancji może być równy co najwyżej dwukrotnemu najkrótszemu okresowi gwarancji. Różnica między najdłuższym okresem gwarancji jakości określonym przez oferenta a najkrótszym okresem jest oceniana na 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

3.7. Kryterium nr 7 – potencjał sprzętowy oferenta

Jest to kryterium świadczące o możliwościach sprzętowych, jakie ma oferent na terenie kraju, w którym ogłoszono przetarg. Im większa liczba jednostek sprzętowych, które mogą być zastosowane przy wykonywaniu zamówienia, tym większe prawdopodobieństwo ich użycia przy wykonaniu zamówienia. Im nowsze jednostki sprzętowe, tym większe prawdopodobieństwo ich poprawnego funkcjonowania przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Maszyny i urządzenia o wyższym stopniu rozwoju technologicznego powinny umożliwiać wykonanie przedmiotu o lepszej jakości.
Zgodnie z Załącznikiem XII dowodem zdolności technicznej wykonawców jest „oświadczenie na temat narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych (…) na potrzeby realizacji zamówienia”. W tym kryterium mieści się unijne kryterium potencjału technicznego.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 7:
Zamawiający wyznacza jednostki sprzętowe niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jakie będą porównywane przy ocenie ofert. Oferent, który dysponuje największą liczbą odpowiednich jednostek sprzętowych otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

3.8. Kryterium nr 8 – innowacyjność oferenta

Zgodnie z art. 70 „Instytucje zamawiające mogą określić szczególne warunki związane z realizacją zamówienia (…). Warunki te mogą obejmować aspekty gospodarcze, związane z innowacyjnością”.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 8:
Zamawiający wyznacza zakres przedmiotowy patentów uzyskanych przez oferentów lub patentów, z których oferenci korzystali w ciągu 5 lat do momentu ogłoszenia zamówienia. Oferent, który przedłoży największą liczbę patentów potwierdzonych stroną tytułową dokumentu patentowego, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

3.9. Kryterium nr 9 – kwalifikacje zawodowe kadry oferenta

Jest to kryterium świadczące o możliwościach kadrowych, jakie ma oferent na terenie kraju, w którym ogłoszono przetarg. Im większa liczba posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe osób, które mogą brać udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, tym większe prawdopodobieństwo ich zaangażowania w wykonanie zamówienia. W tym kryterium mieści się unijne kryterium kwalifikacji personelu.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane można wymagać „odpowiednich kwalifikacji zawodowych personelu, który będzie odpowiedzialny za wykonanie danego zamówienia”. Zgodnie z art. 58 ust. 2 „W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi, w zakresie, w jakim wykonawcy muszą posiadać określone zezwolenia lub muszą być członkami określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia w swoim kraju pochodzenia określonej usługi, instytucja zamawiająca może wymagać od nich udowodnienia, że posiadają oni takie zezwolenie lub status członkowski”.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 9:
Zamawiający wyznacza kwalifikacje zawodowe kadry oferenta niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jakie będą porównywane przy ocenie ofert. Oferent, który zatrudnia największą liczbę osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

3.10. Kryterium nr 10 – doświadczenie zawodowe kadry oferenta
Kryterium świadczące o doświadczeniu osób, które zatrudnia oferent na terenie kraju, w którym ogłoszono przetarg. Im większa liczba osób z właściwym doświadczeniem, które mogą brać udział w wykonywaniu zamówienia, tym większe prawdopodobieństwo ich zaangażowania w wykonanie zamówienia. W tym kryterium mieści się unijne kryterium doświadczenia zawodowego.
Zgodnie z art. 58 ust. 4 „W odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej instytucje zamawiające mogą nałożyć wymogi zapewniające posiadanie przez wykonawców niezbędnych zasobów ludzkich i technicznych oraz doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości”.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 10:
Zamawiający wyznacza doświadczenie zawodowe kadry oferenta niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jakie będzie porównywane przy ocenie ofert. Oferent, który zatrudnia największą liczbę osób posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

3.11. Kryterium nr 11 – warunki pracy u oferenta

Jest to kryterium świadczące o dbałości oferenta o warunki pracy w firmie. Im większa liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które mogą brać udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, tym większe prawdopodobieństwo ich zaangażowania w wykonanie zamówienia. W tym kryterium mieści się unijne kryterium przestrzegania prawa socjalnego i prawa pracy.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 „Państwa członkowskie podejmują stosowne środki służące zapewnieniu, by przy realizacji zamówień publicznych wykonawcy przestrzegali mających zastosowanie obowiązków w dziedzinie (…) prawa socjalnego i (…) prawa pracy”.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 11:
Oferent, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę największą liczbę osób w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

3.12. Kryterium nr 12 – aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych u oferenta

Kryterium świadczące o dbałości firmy o aktywizację zawodową niepełnosprawnych. W wykonywaniu przedmiotu zamówienia powinny brać udział także osoby niepełnosprawne, które dzięki temu uzyskają doświadczenie zawodowe. Im większa liczba osób niepełnosprawnych wykonujących zamówienie, tym większa aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych. Zgodnie z punktem (3) preambuły do dyrektywy „Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy należy uwzględniać Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności w związku z wyborem (…) kryteriów udzielenia zamówienia”. W tym kryterium mieści się unijne kryterium włączenia społecznego, o którym mowa „w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowanym «Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu»” – punkt (2) preambuły do dyrektywy.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 12:
Oferent, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę największą liczbę osób niepełnosprawnych, w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

3.13. Kryterium nr 13 – rozwój kadry u oferenta

Kryterium świadczące o dbałości firmy o rozwój kadry. W wykonywaniu przedmiotu zamówienia powinny brać udział także osoby młode, które dzięki temu uzyskają doświadczenie zawodowe. Im większa liczba młodych osób wykonujących przedmiot zamówienia, tym lepszy rozwój kadry oferenta. Zgodnie z art. 70 „Instytucje zamawiające mogą określić szczególne warunki związane z realizacją zamówienia (…). Warunki te mogą obejmować aspekty gospodarcze, (…) społeczne lub związane z zatrudnieniem”. Zgodnie z punktem (99) preambuły do dyrektywy kryteria lub warunki mogą odnosić się do ludzi młodych. W tym kryterium mieści się unijne kryterium potencjału technicznego, kwalifikacji i włączenia społecznego.

Procedura oceny oferty według kryterium nr 13:
Oferent, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę największą liczbę osób, które nie ukończyły 35 roku życia, w stosunku do całkowitej liczby osób zatrudnionych, otrzymuje 5 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.

Niniejsze opracowanie to próba określenia jednolitych kryteriów oceny ofert na roboty budowlane w kraju na podstawie zapisów dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i dyrektywy sektorowej 2014/25/UE. Przedstawionych 13 kryteriów pozwala na jednoznaczną ocenę każdej oferty i wybór oferty najkorzystniejszej, zarówno z ekonomicznego, jak i technicznego punktu widzenia. Co istotne dokonany na tej podstawie wybór jest bezdyskusyjny. Jednocześnie zaproponowany sposób daje większą gwarancję uzyskania przedmiotu zamówienia o lepszej jakości, niż stosowane obecnie sposoby, które w praktyce koncentrują się na najniższym koszcie wykonania przedmiotu zamówienia.
Wprowadzenie w całym kraju jednakowych kryteriów oceny ofert spowoduje poprawę jakości wykonywanych przedmiotów zamówienia, umożliwi realną ocenę oferentów znajdujących się na rynku, a w konsekwencji bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

Ostatnio zmieniany wtorek, 26 styczeń 2016 19:49

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Logowanie